Pět let přežívání pacientky s onkogynekologickou kvadruplicitou.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: XVIII. Gynekologické nádory

Číslo abstraktu: 168

Autoři: MUDr. Daniel Driák, Ph.D.; MUDr. Borek Sehnal; prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.; MUDr. Emanuela Kmoníčková

Úvod

Vícečetné primární malignity představují vzácný fenomén. Z hlediska zátěže pro pacienta a chirurgicko-terapeutického managementu jsou však vždy závažným problémem.

S gynekologickými tumory nejčastěji koincidují nádory gastrointestinálního ústrojí. Nejčastější onkogynekologickou duplicitou je karcinom prsu vyskytující se paralelně s karcinomem endometria a karcinom prsu s karcinomem děložního čípku.

Cíl

Referovat o případu 54leté pacientky s onkogynekologickou kvadruplicitou diagnostikovanou v roce 2003.

Materiál a metoda

Kasuistika.

Výsledky

Padesátičtyřletá pacientka s oboustranným primárním karcinomem prsu, karcinomem endometria a karcinomem ovaria po operacích s následnou adjuvantní chemoradioterapií je 5 let od stanovení diagnózy dispenzarizovaná bez známek recidivy.

Závěr

Presentujeme mimořádně výjimečný případ 54leté pacientky s onkogynekologickou kvadruplicitou přežívající bez známek recidivy 5 let.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2009