Platinový derivát LA-12 překonává rezistenci buněk HT-29 k cisplatině

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická farmacie a farmakoekonomika

Téma: Novinky v protinádorové farmakoterapii

Číslo abstraktu: 194

Autoři: MUDr. Vendula Foltinová, Ph.D.; RNDr. Lenka Švihálková-Šindlerová, Ph.D.; Ing. Viktor Horváth, Ph.D.; PharmDr. Petr Sova, Ph.D.; A. Kroutil; F. Žák; A. Mistr; prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc.; Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.; prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.

Platinové deriváty patří mezi nejdéle a nejčastěji používaná cytostatika se širokým spektrem působení. Nejdůležitějším biologickým cílem těchto látek je jaderná DNA, se kterou vytváří kovalentní adukty. Modelovou látkou pro studium těchto mechanismů je cisplatina. Ta je ve vnitrobuněčném prostředí hydrolyzována nebo hydratována. Pak reaguje s nukleofilními molekulami v cytoplazmě (RNA, proteiny s SH a NH skupinami, aminokyselinami, glutathionem, metalothioneinem atd.) a pouze cca 1 % se dostává do buněčného jádra a vytváří adukty s DNA. Zde přednostně reaguje s A-7 pozicí guaninu nebo adeninu a tvoří „crosslinks“ mezi bazemi uvnitř stejného řetězce (intrastrand) nebo mezi komplementárními řetězci (interstrand), případně mezi DNA a proteiny. Předpokládá se, že meziřetězcové spoje mají nejdůležitější roli v cytotoxicitě.Často používaným a dobře prostudovaným buněčným modelem kolorektálního adenokarcinomu je linie HT-29. Byla získána roku 1964 z tumoru tlustého střeva ženy (44 let). Jedná se o dobře diferencovaný adenokarcinom grade I.
Cílem naší práce bylo testovat působení nového platinového derivátu LA-12 na buněčné linii HT-29. Pomocí testu metabolické aktivity MTT, založeného na enzymatické redukci tetrazoliové soli na nerozpustný modrý formazan, jsme porovnali účinek LA-12 s účinkem cisplatiny a oxaliplatiny. Z tohoto srovnání vychází nový komplex jako nejúčinnější a překonávající rezistenci buněk použitého modelu. Dalším hodnoceným parametrem byly změny v počtu buněk hodnocené pomocí Coulter Counter. Dochází ke snížení počtu adherentních buněk a zároveň nárůstu počtu buněk plovoucích, které je u přisedlých linií možno považovat za mrtvé. Tento předpoklad potvrzují i výsledky získané z hodnocení viability buněk barvených eosinem a hodnocených pomocí světelné mikroskopie. Zvýšení počtu apoptotických buněk u skupin ovlivněných komplexem LA-12 jsme pozorovali i při barvení jader pomocí DAPI detekovaných pomocí fluorescenční mikroskopie. Působení studované látky se projevilo i při detekci změn v buněčném cyklu pomocí průtokové cytometrie a barvení DNA pomocí propidium jodidu, kde bylo v ovlivněných skupinách detekováno zpomalení průchodu buněk S fází. Na základě získaných výsledků můžeme konstatovat, že nový platinový derivát LA-12 ovlivňuje proliferaci buně k HT-29, buňky vystavené jeho působení odumírají apoptózou a zároveň dochází k významným změnám v buněčném cyklu.
Komplex LA-12 překonává rezistenci buněk HT-29 k platinovým cytostatikům dnes běžně používaným v terapii a je proto
žádoucí studovat hlouběji mechanismy, kterými působí.

Literatura:
  1. Eastman, A. Activation of programmed cell death by anticancer agents: cisplatin as a model system. Cancer Cells, 2: 275-280., 1990.
  2. Levi, F., Metzger, G., Massari, C., and Milano, G. Oxaliplatin: pharmacokinetics and chronopharmacological aspects. Clin
    Pharmacokinet, 38: 1-21, 2000.
  3. Adam, Z., Vorlíček, J., Koptíková, J. and kol., a. Podpůrná chemoterapie. In: a. s. Grada Publishing (ed.), Obecná onkologie a podpůrná léčba, pp. 341. Praha, 2003.
  4. Zak, F., Turanek, J., Kroutil, A., Sova, P., Mistr, A., Poulova, A., Mikolin, P., Zak, Z., Kasna, A., Zaluska, D., Neca, J., Sindlerova, L., and Kozubik, A. Platinum(IV) complex with adamantylamine as nonleaving amine group: synthesis, characterization, and in vitro antitumor activity against a panel of cisplatin-resistant cancer cell lines. J Med Chem, 47: 761-763, 2004.
  5. Kozubik, A., Horvath, V., Svihalkova-Sindlerova, L., Soucek, K., Hofmanova, J., Sova, P., Kroutil, A., Zak, F., Mistr, A., and Turanek, J. High effectiveness of platinum(IV) complex with adamantylamine in overcoming resistance to cisplatin and suppressing proliferation of ovarian cancer cells in vitro. Biochem Pharmacol, 69: 373-383, 2005.
  6. Adam, Z., Vorlíček, J., Vaníček, J. and kol., a. Kolorektální karcinom. In: a. s. Grada Publishing (ed.), Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob, pp. 95. Praha, 2004.


Tento projekt je podpořen grantem Ministerstva průmyslu a obchodu České Republiky, Contract No. PZ-Z2/29, „New Medicines for Cancer Therapy“ a grantem GA ČR 301/03/H005.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005