PODÁVÁNÍ VYSOKODÁVKOVANÉHO INTERFERONU ALFA 2B V ADJUVANTNÍ LÉČBĚ MALIGNÍHO MELANOMU A SLEDOVÁNÍ JEHO ANTIANGIOGENNÍHO PŮSOBENÍ

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

Téma: VII. Nádory kůže a maligní melanom

Číslo abstraktu: 005

Autoři: MUDr. Jarmila Prošvicová (Vaňásková); MUDr. Eugen Kubala; MUDr. Jiří Grim, Ph.D.; Doc.RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D.; J. Knížek

Východiska:

K adjuvantní léčbě jsou indikovány radikálně odoperované rizikové maligní melanomy. Pod pojmem rizikové vnímáme melanomy st. III, melanomy ulcerované, nodulární, s přítomností vertikální růstové fáze. Dále jako riziková je vnímána lokalizace na zádech, břiše či trupu. V roce 1995 FDA schválila interferon alfa2b jako první agens pro adjuvantní léčbu maligního melanomu. Jeho účinnost byla hodnocena čtyřmi velkými multicentrickými randomizovanými ECOG a Intergroup studiemi (E1684, E1690, E1694, E2696) a aktuálně rozšířenou analýzou původní Kirkwoodovy skupiny (E1684) [1–3].

Soubor pacientů a metody:

Na našem pracovišti jsme v letech 2010–2014 léčili vysokodávkovaným interferonem 44 pacientů po radikální operaci pro maligní melanom a během léčby se zaměřovali jak na stanovování sérových hladin interferonu během léčby, tak na před- a poléčebné hladiny VEGF A (ELISA metodou), se záměrem prokázat více antiangiogenní než imunomodulační efekt vysokodávkovaného interferonu a jeho prognosticky pozitivní význam [4,5].

Výsledky:

Hladiny sérového VEGF jsou u pacientů s radikálně odoperovaným maligním melanomem vyšší než u zdravé populace a po léčbě vysokodávkovaným interferonem klesají ve více než polovině případů (64 %). Podrobněji zpracované výsledky i průběh pozorování budou prezentovány.

Závěr:

Byl zachycen statisticky signifikantní (p < a = 0,1) trend k poklesu hladiny sérového VEGF v odpovědi na podání vysokodávkovaného interferonu. Skupina pacientů, u kterých došlo k poklesu VEGF po podání vysokodávkovaného interferonu, má lepší terapeutické výsledky než pacienti, u kterých hladina VEGF rostla i při podávání vysokodávkovaného interferonu.

Literatura:

  1.  Ahmad AT, Gogas H, Kirkwood JM. IFN-alpha in the Treatment of Melanoma. J Immunol 2012; 189(8): 3789–3793.
  2. Kaufman HL, Kirkwood JM, Hodi FS et al. The Society for Immunotherapy of Cancer consensus statement on tumour immunotherapy for the treatment of cutaneous melanoma. Nat Rev Clin Oncol 2013; 10(10): 588–598.
  3. Vaňásková (Prošvicová) J, Grim J, Kopecký J et al. High-dose interferon alpha in treatment of patients with malignant melanoma, monitoring of predictive and prognostic bio markers. Klin Onkol 2011; 24(3): 180–186.
  4. Raig TE, Jones NB, Carson WE et al. VEGF Secretion is Inhibited by Interferon- Alpha in Several Melanoma Cell Lines. J Interferon Cytokine Res 2008; 28(9): 553–561.
  5. Davar D, Gogas H, Kirkwood JM et el. Advances in adjuvant thareapy: potential for prognostic and predictive bio markers. Methods Mol Biol 2014; 1102: 45–69.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014