Podpůrná léčba v onkologii a role sestry při její realizaci – úvod do problematiky

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Role onkologické sestry

Číslo abstraktu: 195

Autoři: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

Problematika zhoubných nádorových onemocnění stojí již několik desetiletí v popředí zájmu lékařského výzkumu i medicínské a ošetřovatelské praxe. Je to jistě proto, že onkologická onemocnění patří k nejčastějším příčinám smrti a četnost jejich výskytu má a zřejmě i bude mít trvale vzestupný trend.
Přestože se v léčbě zhoubných nádorů dosáhlo značných pokroků, výsledky stále ještě nejsou zdaleka dokonalé. V chirurgické léčbě umožnil technický pokrok nahradit do značné míry paliativní výkony radikálními operacemi s lepší perspektivou uzdravení či dlouhodobého přežití pacientů. Radioterapie dosáhla významných úspěchů nejen zásluhou moderní ozařovací techniky, ale též vhodnější frakcionací dávek záření.
Od poloviny 70. let významně přispěla ke zlepšení léčebných výsledků také protinádorová chemoterapie. Nedostatkem protinádorové radioterapie a chemoterapie je chybění jejich selektivní účinnosti jen na nádorovou tkáň . To znamená, že se jejich použití neobejde bez určitého stupně poškození zdravých tkání. Tyto nežádoucí účinky protinádorové léčby zhoršují kvalitu života onkologicky nemocných a v mnoha případech mohou do značné míry omezit potřebnou intenzitu protinádorové léčby, případně tuto léčbu zcela znemožnit.
Mimo protinádorové léčby vyvolává řadu symptomů i sám vlastní nádor a to buď místním působením, vzdálenými metastázami nebo celkovým ovlivněním různých funkcí organizmu. Nelze ani opominout další současná onemocnění, která mohou nemocného zatěžovat spolu s nádorovým onemocněním.
Hledání cest k profylaxi a terapii komplikací u onkologicky nemocných vedlo postupně k vytvoření samostatné léčebné modality, označované jako podpůrná léčba.
Podpůrná léčba tedy není jen léčbou komplikací protinádorové léčby, ale přispívá i k omezení příznaků provázejících průběh nádorového onemocnění. Jejich odstraněním nebo tlumením může podpůrná léčba podstatně zlepšovat kvalitu života onkologicky nemocných. Moderní podpůrná léčba má svůj podíl i na zlepšení léčebných výsledků protinádorové léčby, protože umožňuje v mnoha případech její aplikaci v intenzitě, která by byla bez podpůrné léčby doprovázena smrtelnými komplikacemi. Příkladem mohou být intenzivní režimy vysokodávkované chemoterapie.
Význam podpůrné léčby dosáhl všeobecného uznání a vznikla i specializovaná odborná společnost MASCC (Multinational Association of Supportive Care in Cancer), specializovaný časopis Supportive Cancer Care a u nás pak lékařská a sesterská konference Podpůrná léčba v onkologii, která se koná každoročně v Ostravě.
Podpůrná léčba je léčebná modalita, zahrnující mnoho různých aspektů. V nejjednodušším případě může být prováděna praktickým lékařem, jindy rozhoduje o jejím způsobu erudovaný onkolog. Komplikovanější situace vyžadují především internistickou erudici, případně konzultace s dalšími specialisty interních i chirurgických oborů. Nejsložitější situace lze řešit pouze na přiměřeně vybavených jednotkách intenzivní onkologické nebo hematologické péče.
Zdravotní sestra má v oblasti podpůrné léčby a péče nezastupitelnou úlohu. Rozhodující je její prakticky trvalý a komunikativní styk s nemocným. Sestra stráví s pacientem podstatně více času, než ten nejpečlivější lékař. Dobrá sestra musí komplikace a symptomy předvídat, vyhledávat je, najít správný okamžik k informování ošetřujícího lékaře, který pak indikuje jejich řešení. Další důležitou úlohou sestry je pak sledování účinnosti léčby komplikací a symptomů a to jak objektivními metodami, tak vstřícným, empatickým přístupem k nemocnému.
Pro přehled uvádím některé oblasti, které do podpůrné protinádorové léčby a péče patří:

  • technické zajištění podpůrné léčby, nutriční problémy onkologicky nemocných, infekční komplikace, horečky nádorového původu, problematika nádorové bolesti, terapie nevolnosti a zvracení, metabolické komplikace u nádorových onemocnění, nežádoucí účinky chemoterapie a radioterapie, substituční léčba krevními deriváty, léčba nádorových obstrukcí a výpotků, péče o stomie, únava při onemocnění zhoubným nádorem, psychologické problémy onkologicky nemocných, kvalita života, ekonomická a právní problematika podpůrné léčby.

Jak je vidět, jde o problematiku značně důležitou a širokou. Některé aspekty podpůrné léčby a péče v onkologii budou i tématem letošních Brněnských onkologických dnů.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004