Polymorfismy v genech pro glutathion S-transferázy (GSTT1, GSTM1, GSTP1 a GSTA1) a riziko kolorektálního karcinomu v české populaci.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 226p

Autoři: Mgr. Renata Héžová; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.; MUDr. Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.; Mgr. Veronika Březková; Barbora Sáblíková; doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Zhoubné novotvary tlustého střeva a konečníku patří v České republice k nejčetnějším. Jejich roční incidence 78 případů a mortalita 43 případů řadí naši zemi na 1. místo v Evropě. Brassica je rod řádu rostlin křířatých (Cruciferae), do kterého spadá například hlávkové zelí, kapusta, květák či brokolice. Důkazy o protektivním účinku těchto rostlin přinášejí epidemiologické studie z celého světa.

Zelenina rodu Brassica je primárním dietetickým zdrojem glukosinolátů, jejichž hlavními metabolickými produkty jsou isothiokyanáty (ITC). Interakce genetické výbavy a stravovacích návyků v nádorové epidemiologii by mohly poskytnout vysvětlení rozporuplných výsledků epidemiologických studií zaměřených na vliv stravy na riziko nádorových onemocnění. ITC indukují a zároveň jsou substráty biotransformačních enzymů druhé fáze glutathion S-transferáz, jejichž geny jsou vysoce polymorfní s relativně vysokou populační frekvencí. Delece v genech pro GSTT1 a GSTM1 vedou k nulové enzymatické aktivitě, sníženému odbourávání ITC a umožnění jejich delšího působení.

V této práci jsme v asociační studii na souboru 200 pacientů s kolorektálním karcinomem a 150 zdravých kontrol stanovovali vztahy vybraných polymorfizmů v biotransformačních enzymech druhé fáze – gluthathion-S-transferázách (GTSM1, GSTT1, GSTP1, GSTA1) k riziku vzniku kolorektálního karcinomu. Pro detekci SNP u GSTP1 jsme použili metodu alelické diskriminace, PCR-RFLP pro stanovení polymorfismů u GSTA1 a multiplex PCR pro polymorfismy u GSTM1 a GSTT1. Výsledky této studie budou součástí našeho sdělení.

Práce byla podpořena grantem IGA MZ NS 10352-3/2009 a výzkumným záměrem MZ0MOU2005.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011