Porovnání dvou IHC přístupů detekce exprese HER2 u karcinomu prsu v korelaci s ISH

Konference: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Konference histologických laborantů

Číslo abstraktu: 50

Autoři: Andrea Berkyová; Blanka Véghová; RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM

V předkládané studii byly porovnávány dva imunohistochemické (IHC) přístupy v detekci exprese HER 2, manuální vs. robotický, u obou s následným provedením ISH. Bylo vybráno 56 pacientek s výsledkem 2+ (šedá zóna) do obou IHC přístupů (28/28) a výsledky vyšetření byly korelovány ISH. Pro imunohistochemické (IHC) vyšetření proti příslušnému epitopu receptoru HER 2 byly použity certifikované kity – „manuální“ (HercepTestTM, Dako) a „robotický“ (PATHWAY ® HER 2/ neu (4B5) Ventana, Roche). Pro in situ hybridizaci (ISH) bylo použito fluorescenční ISH (FISH) (PathVysion HER -2 DNA Probe Kit Abbott molecular, USA a IQ FISH, Dako). U manuální IHC (HercepTest) byla amplifikace prokázána ve 13 případech z 28 (46 %). U robotické IHC (Ventana) byla amplifikace prokázána ve 14 případech z 28 (50 %). Tento závěr ukazuje na možné přebarvení preparátů při použití manuální IHC (Dako, HercepTest) a na nutnost korelace výsledků 2+ s ISH.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014