Postižení non -sentinelových uzlin při nálezu makrometastáz, mikrometastáz a submikrometastáz v sentinelových uzlinách karcinomu prsu. Závěry české multicentrické studie sentinelových uzlin karcinomu prsu.

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Chirurgie

Číslo abstraktu: 011

Autoři: MUDr. Vladimír Červinka, Ph.D.; MUDr. Karel Šťastný; Doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D.; Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.; Doc. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D.; MUDr. Monika Vachtová; MUDr. Ilona Zedníková; MUDr. Andrea Hosnedlová; MUDr. Božena Sůvová; Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.; MUDr. Otakar Kubala; MUDr. Jiří Prokop; MUDr. Petr Ostruszka; Doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.; MUDr. Helena Hornychová, Ph.D.; MUDr. Eva Hovorková

Úvod:

Sentinelová biopsie je standardní metodou v léčbě časného karcinomu prsu. Tato metoda vzhledem ke své miniinvazivitě minimalizuje výskyt komplikací spojených s disekcí axily na straně jedné a dokáže přesně stanovit staging karcinomu prsu na straně druhé. V současné době je stále diskutován další postup při nálezu makro-, mikro- a submikrometastáz v sentinelových uzlinách.


Materiál a metodika

Multicentrická studie sentinelových uzlin karcinomu prsu, na níž se podílela Chirurgická klinika v Pardubicích, Chirurgické oddělení Nemocnice Atlas Zlín, Chirurgická klinika FN v Plzni a Chirurgická klinika FN v Ostravě, hodnotila pacientky odoperované na těchto klinikách a odděleních v letech 2006-2008.

Detekce sentinelových uzlin byla provedena buď radionavigační metodou nebo kombinací metod radionavigace a barevného mapování. Aplikace Tc 99 byla provedena v jednodenním nebo dvoudenním protokolu. Sentinelové uzliny byly hodnoceny v souladu s doporučením České patologické společnosti pomocí hematoxyllinu- eosinu a imunohistochemicky.


Výsledky:

Ze souboru pacientů byly vyloučeni muži s karcinomem prsu, dále pacientky po neadjuvantní léčbě a pacientky s neepiteliální malignitou.
Ze všech 4 chirurgických pracovišť bylo celkem hodnoceno 636 pacientek, přičemž odoperováno bylo 637 karcinomů (jedna pacientka s oboustranným tumorem). Průměrná velikost nádoru byla 14,24 mm. Průměrný počet sentinelových uzlin byl 2,18. U 581 pacientek (91,3%) byl proveden konzervativní, prs zachovávající výkon a u 56 pacientek (8,7%) byla provedena mastektomie.

Pacientky byly dále rozděleny do 4 skupin dle 6th edition of AJCC. Do skupiny N0 byly zařazeny pacientky bez metastatického postižení sentinelových uzlin, do skupiny N0I+ pacientky s nálezem submikrometastáz (tj. do 0,2 mm), do skupiny N1Mi pacientky s nálezem mikrometastáz (tj. 0,2-2 mm) a do skupiny N1 pacientky s nálezem makrometastáz, (tj. nad 2 m). Počet pacientek ve skupině NO byl 447 (provedeno 448 výkonů), ve skupině NOI+ 25, ve skupině N1Mi 72 a ve skupině N1 92.

Pozitivita nonsentinelových uzlin ve skupině N0 I+ byla 6,66%, ve skupině N1Mi 26,67% a ve skupině N1 50%. Ve skupině N0I+ byla provedena disekce v 15 případech, ve zbylých 10 případech provedena nebyla.


Závěr:

U pacientek s nálezem submikrometastázy v sentinelových uzlinách je možné disekci axily vynechat, což vyplývá z výsledků studie ze všech spolupracujících pracovišť. (s ohledem na 10 neprovedených disekcí v souboru). Naopak při nálezu mikrometastázy nebo makrometastázy v sentinelových uzlinách je nutné doplnit disekci axily vzhledem k možné vysoké pozitivitě nonsentinelových uzlin. Zde hrozí riziko podstážování tumoru, indikace neadekvátní adjuvantní léčby a riziko vzniku časné lokální či systémové recidivy.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem přednostům chirurgických klinik a chirurgických oddělení za umožnění vzniku multicentrické studie.


S podporou Grantu IGA NS10238-3/2009

Datum přednesení příspěvku: 15. 4. 2011