Potenciální biomarkery karcinomu prsu detekované metodou Ciphergen.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Analýza nádorového genomu a proteomu

Číslo abstraktu: 199p

Autoři: Mgr. Kristýna Brožková; Ing. Dana Knoflíčková; Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.; J. Faitová; MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.; RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Nové proteomické přístupy umožňují posun ve studiu nejen nádorových onemocnění od DNA k výkonným jednotkám – proteinům. Analýza expresního profilu proteinů v séru, plasmě, tkáních i moči může být cenným zdrojem informací ve vztahu k diagnostice onemocnění, předpovědi citlivosti na terapii a monitorování progrese. Technologie Ciphergenr založená na principu SELDI-TOF MS (Surface Enhanced Laser Desorption/Ionisation Time of Flight Mass Spectrometry) je ideální nástroj pro identifikaci nových, specifických a citlivých biomarkerů v komplexních biologických vzorcích. Tato nová modifikace hmotnostní spektrometrie využívá aktivního chemického (iontoměniče, chelatační povrchy, hydrofobní povrchy aj.) či biochemického (s navázaným specifickým ligandem v podobě oligonukleotidu, protilátky, receptoru apod.) povrchu k zachycení specifické části proteinů z komplexního vzorku na povrchu čipu. Navázané proteiny jsou pak analyzovány metodou hmotnostní spektrometrie a získaná spektra vyhodnocována statistickým softwarem.
V rozsáhlé studii jsme po optimalizaci celého postupu měření analyzovali 110 vzorků nádorové tkáně pacientek s diagnosou karcinomu prsu a 110 odpovídajících vzorků zdravé tkáně prsu. Celý soubor je charakterizován na běžně stanovované klinické znaky spojené s danou diagnosou. Data byla rozdělena do několika skupin podle morfologie, statutu estrogenních receptorů a dalších kritérií. Definované skupiny byly mezi sebou porovnány a nalezené rozdíly analyzovány jako potenciální biomarkery. Pozorovali jsme zejména expresi nového markeru nádorové tkáně v oblasti 13390 Da a sníženou expresi proteinu v nádorové tkání v oblasti 15840 Da. Po ověření dalšími nezávislými experimenty by se tato metoda mohla stát jednoduchým a efektivním nástrojem diagnostickým i prognostickým.

Tato práce byla sponzorovaná grantem IGA MZ CR NR/8338-3/2005 a MZO 00020980

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006