Predikce exprese genu E6 u lidského papillomaviru 16 pomocí metylace DNA a její význam v progresi intraepiteliálních lézí děložního hrdla

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: I. Experimentální onkologie

Číslo abstraktu: 023p

Autoři: Mgr. Pavla Hublarová; Doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.; MUDr. Pavla Rotterová; MUDr. Leopold Rotter; MUDr. Marie Čoupková; Vinay Badal; MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.; RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Infekce lidskými papillomaviry (HPV) představuje nejrizikovější faktor pro vznik a vývoj intraepiteliálních lézí děložního hrdla (CIN) a cervikálního karcinomu. Nejčastějším kmenem je HPV16, jehož proteiny rané fáze exprese E6 a E7 jsou v kooperaci schopné transformovat buňky funkčním vyřazením dvou nejdůležitějších antionkogenů – p53 a pRb. E6 degraduje p53 za pomoci ubikvitin-ligázy E6-AP, E7 podporuje fosforylaci pRb, čímž umožní transkripčnímu faktoru E2F spustit expresi proteinů zodpovědných za přechod buňky do S-fáze. Vzhledem k vysokému počtu infikovaných a nízkému počtu karcinomů se předpokládá existence epigenetického mechanismu kontroly vývoje CIN a karcinomu pomocí metylací CpG ostrůvků v promotoru a genu E6. Cílem naší práce byla analýza výskytu metylace v prekancerózních stádiích karcinomu děložního hrdla a následné stanovení úlohy metylací v buněčné transformaci a progresi onemocnění.

Infekce HPV16 byla detekována pomocí PCR. Určení metylace v promotoru a genu E6 bylo stanoveno restrikčním štěpením metylačně specifickou endonukleázou McrBC s následnou PCR amplifikací. Exprese genu E6 byla určena kvantitativní PCR v reálném čase.

Analyzovali jsme 103 kartáčkových stěrů z děložního hrdla žen bez cytologických a kolposkopických abnormalit, pozitivita HPV16 byla 20,4%. Incidence HPV16 u pacientek s CIN I byla 44,4% (n=18), s CIN II/III 62,2% (n=143) a s karcinomem 74,2% (n=31). Přítomnost HPV16 u všech typů lézí ve srovnání se skupinou zdravých žen byla statisticky signifikantní (P<0,001; Pearson’s chi-square test). Metylace genu E6 byla detekována v 81% u HPV16 pozitivních zdravých žen (n=21) ve srovnání s 62,5% zastoupením metylace u CIN I (n=8), 31,5% u CIN II/III (n=89) a 43,4% u karcinomů (n=23). Byla nalezena statistická významnost v porovnání lézí a zdravých žen (P<0;001; Pearson’s chi-square test). Exprese genu E6 zjištěná pomocí stanovení hladiny mRNA významně korelovala se stavem metylace (P=0,010; Mann-Whitney U test). Z našich výsledků vyplývá, že metylace promotoru a genu E6 HPV16 představuje biomarker progrese onemocnění děložního hrdla použitelný v klinické praxi.


Tato práce byla podporována granty MZ0MOU2005, IGA MZČR NS/9812-4 a MŠMT LC06035.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009