Predikcia kardiotoxicity protinádorovej liečby pomocou kardiomarkerov.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: X. Podpůrná léčba a terapie komplikací v onkologii

Číslo abstraktu: 090

Autoři: MUDr. Dagmar Urbanová, Ph.D.; MUDr. Ľuboš Urban; Prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.; MUDr. Katarína Daňová, Ph.D.; Ing. Katarína Ondrejkovičová; MUDr. Eva Mikušková; Prof. MUDr. Beáta Mladosievičová, CSc.

Úvod

Kardiotoxicita predstavuje potenciálne závažnú komplikáciu protinádorovej liečby. Skorá identifikácia ohrozených jedincov pomocou rutinne dostupných vyšetrovacích metód nie je dostatočne spoľahlivá. V poslednom čase rezonuje hypotéza o korelácií medzi dynamikou biochemických markerov myokardiálneho poškodenia a subklinickými formami kardiotoxicity.


Cieľ

Včasná diagnostika subklinických foriem neskorej kardiotoxicity u onkologických pacientov pomocou biochemických markerov cTnT a NTproBNP.


Súbor a metodika

Súbor tvorili pacienti v trvalej remisii ALL viac ako 5 rokov. V skupine A (pacienti liečení antracyklínmi, N=18), v skupine B (pacienti liečení chemoterapiou neobsahujúcou antracyklíny, N=20) a v kontrolnej skupine C (zdraví dobrovoľníci, N=20) boli merané plazmatické koncentrácie cTnT a NTproBNP. Jednotlivé skupiny neboli odlišné v štruktúre veku a pohlavia.


Výsledky

Hladina NTproBNP bola v skupine A signifikantne vyššia ako v skupine C (40,4±36,4 vs 16,6±10,3 pg/ml, p<0.01). Hodnoty NTproBNP medzi skupinami A vs B a B vs C nevykazovali štatistickú úroveň významnosti. Koncentrácie cTnT boli u všetkých vyšetrených pacientov ako aj u zdravých dobrovoľníkov menej ako diagnostické cutoff testu.


Záver

Zvýšené plazmatické hladiny NTproBNP v porovnaní so zdravými jedincami identifikovali potenciálne subklinické formy kardiotoxicity po protinádorovej liečbe obsahujúcej antracyklíny. Sledovanie dynamiky NTproBNP umožní monitorovanie vývoja myokardiálneho poškodenia a posúdenie pozitívnej prediktívnej hodnoty NTproBNP v dlhodobom horizonte. Negatívne koncentrácie cTnT svedčia pre neprítomnosť detekovateľného štrukturálneho poškodenia kardiomyocytov viac ako 5 rokov po ukončení protinádorovej liečby.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008