PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO PALIATIVNÍCH CHIRURGICKÝCH VÝKONECH PRO KARCINOM PANKREATU

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: XVII. Nádory slinivky, jater a žlučových cest

Číslo abstraktu:  XVII/ 350

Autoři: MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M.; MUDr.Mgr. Pavel Skalický, Ph.D.; MUDr. Martin Loveček, Ph.D.; MUDr. Linda Bébarová; doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.; doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

Východiska:

Karcinom pankreatu je jedním z nejagresivnějších maligních onemocnění. Jedná se o onemocnění s velmi špatnou prognózou danou kombinací různých faktorů – pozdní klinická manifestace, absence specifického screeningu, podcenění časných nespecifických příznaků. Řada pacientů je diagnostikována ve chvíli, kdy je nádorové onemocnění v pokročilém stadiu, a tedy radikálně chirurgicky neřešitelné. Při obstrukci žlučových cest nebo gastrointestinálního traktu lze u pacienta provést paliativní chirurgický výkon – biliodigestivní spojku anebo gastroenteroanastomózu. Cílem naší práce bylo zhodnocení přežívání pacientů s lokálně inoperabilním či generalizovaným karcinomem pankreatu.

Soubor pacientů a metody:

Do našeho souboru byli zařazeni pacienti s karcinomem pankreatu, kteří podstoupili některý z paliativních výkonů na I. chirurgické klinice FN Olomouc v letech 2008–2012. U každého pacienta byla zjišťována následující data – věk, staging onemocnění, onkologická léčba a délka přežití. Následně byla tato data vyhodnocena biostatistikem s využitím statistického softwaru SPSS. Vliv vybraných parametrů na přežívání byl posouzen pomocí Kaplan-Meierovy analýzy a log-rank testu. Hladina signifikance byla stanovena na 0,05.

Výsledky:

V letech 2008–2012 bylo paliativně operováno celkem 67 pacientů s lokálně inoperabilním či generalizovaným karcinomem pankreatu. Průměrný věk pacientů i medián byl 64 let. Celkové průměrné přežívání těchto pacientů bylo 7,3 měsíce (medián 4,6 měsíce), zatímco u radikálně operovaných pacientů bylo průměrné přežívání 23,4 měsíce (medián 17,8 měsíce). Průměrné přežívání u paliativně operovaných pacientů ve věku do 64 let bylo 6,9 měsíce (medián 4,1 měsíce), u pacientů ve věku 64 let a více bylo 7,6 měsíce (medián 6,2 měsíce). Průměrné přežívání paliativně operovaných pacientů s následnou onkologickou léčbou bylo 10,3 měsíce (medián 7,4 měsíce), bez onkologické léčby bylo 2,9 měsíce (medián 2,3 měsíce). Průměrné přežívání u paliativně operovaných pacientů ve stadiu III bylo 6,4 měsíce (medián 5,8 měsíce), ve stadiu IV 6,7 měsíce (medián 4 měsíce).

Závěr:

Bylo potvrzeno, že pacienti podstupující paliativní chirurgický výkon pro karcinom pankreatu mají signifikantně kratší přežití než pacienti s radikálně operabilním tumorem. Nebyl prokázán vliv věku ani stagingu onemocnění na přežívání paliativně operovaných pacientů. Bylo zjištěno signifikantně delší přežívání u paliativně operovaných pacientů, kteří následně podstoupili onkologickou léčbu.

Práce byla podpořena grantovými projekty IGA_LF_2013_028 a IGA_LF_2014_030.

Datum přednesení příspěvku: 10. 4. 2015