Přídatné chromosomové změny u pacientů s CML léčených preparátem Glivec

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 03. Prognostické a prediktivní faktory I

Číslo abstraktu: 023

Autoři: RNDr. Milena Holzerová, Ph.D.; prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.; Mgr. Helena Pospíšilová; Jana Strašilová; MUDr. Jaroslava Voglová; Doc.RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.; Mgr. Jitka Naušová; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.

Nemocní s chronickou myeloidní leukemií nereagující na léčbu interferonem alfa, nemocní v akcelerované fázi CML, případně v blastickém zvratu CML, jsou v současné době léčeni preparátem Glivec – specifickým tyrozinkinázovým inhibitorem aktivity BCR/ABL onkogenu, který hraje zásadní roli v patogenezi CML.

Cílem naší cytogenetické a molekulárně cytogenetické studie byla detekce fúzního genu BCR/ABL a dalších přídatných chromosomových změn u pacientů léčených preparátem Glivec.

72 nemocných bylo vyšetřeno metodami klasické cytogenetiky a pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH) se sondou LSI BCR/ABL-ES (VYSISTM).

Do studie bylo zařazeno 41 mužů a 31 žen s mediánem věku 52 roků (rozpětí 17–71), průměrná délka léčby preparátem Glivec byla 18 měsíců (s rozpětím 1–39). V době zahájení léčby byl u 51 nemocných detekován pouze Ph1 chromosom, u 21 nemocných byly navíc detekovány přídatné chromosomové změny. Cytogenetická a molekulárně cytogenetická odpověď na léčbu byla kontrolována po 12 měsících léčby. V průběhu prvního roku léčby zemřelo 11 nemocných. Cytogenetické a molekulárně cytogenetické remise dosáhlo 51 (84 %) nemocných (kompletní odpověď 7, velká odpověď 41 a malá odpověď 3), u 10 (16 %) nemocných cytogenetická odpověd dosažena nebyla. Všichni nemocní s intersticiální delecí dlouhých ramen chromosomu 9 odpověděli na léčbu, jeden z nich dosáhl kompletní cytogenetické remise. U 4 nemocných se během léčby vyvinuly nové chromosomové aberace, u dvou z nich v Ph pozitivním klonu.

Výsledky cytogenetické a molekulárně cytogenetické studie u 72 nemocných neprokázaly po 12 měsících léčby preparátem Glivec horší odpověď na léčbu u nemocných s delecí 9q ve srovnání s nemocnými bez přídatných chromosomových abnormalit.

Práce je podporována grantem IGA NC7490, GA301/04/1239 a MSM 619 895 9205

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2005