Přínos molekulárního vyšetření při objasnění histogeneze metastáz nádorů neznámého origa.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Ostatní

Téma: Nádory neznámého origa

Číslo abstraktu: 166

Autoři: MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.; Mgr. Gabriela Kořínková, Ph.D.; Mgr. Renata Bílková; Věra Růžková; MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.; MUDr. Hana Švébišová, Ph.D.; doc. MUDr. Kamil Vysloužil, CSc.; prof., MUDr. Jiří Klein, Ph.D., PETCS; MUDr. Ivan Švach, Ph.D.; prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.; Miroslav Kala; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Molekulární vyšetření metastáz neznámého původu může být přínosem při pátrání po primárním ložisku, může nasměrovat další diagnostické postupy k pravděpodobnému zdroji metastatického postižení. Zabývali jsme se nalezením vhodných, dostatečně senzitivních a specifických markerů, které by umožnily určit původ nádorových buněk. V naší studii jsme stanovili expresní profil vytipovaných markerů u běžných nádorových diagnóz.
Zavedli jsme detekci nádorových buněk na úrovni jejich mRNA metodou real-time RT-PCR, která umožňuje absolutní kvantifikaci genové exprese. Různý původ nádorových buněk lze na molekulární úrovni mimo jiné odlišit za pomoci exprese tkáňově specifických genů – markerů. Jako markery nádorových buněk jsme použili karcinoembryonální antigen CEA, mamaglobin MGB1, adhezní molekulu epiteliálních buněk EpCAM, receptor pro epidermální růstový faktor EGFR1 a jako kontrolní gen glyceraldehydfosfátdehydrogenázu GAPDH.
Expresi těchto genů jsme stanovili u běžných nádorových diagnóz jako je kolorektální karcinom, karcinom prsu, plic a ovaria, dále u nádorů mozku. Vzorky pocházely z naší tkáňové banky, od každé diagnózy bylo vyšetřeno více než dvacet jednotlivých vzorků. U každého typu karcinomu byla stanovena jak absolutní, tak relativní (po normalizaci k expresi GAPDH) genová exprese všech vybraných markerů a na základě statisticky zpracovaných výsledků byl sestaven expresní profil nádoru, na jehož základě je možno určit původ metastáz neznámého origa.
Z výsledků vyplývá několik důležitých poznatků. Nádory kolorekta se od ostatních sledovaných diagnóz liší velmi vysokou, statisticky významnou, expresí karcinoembryonálního antigenu. Exprese mamaglobinu je zase vysoce specifická pro karcinomy mamárního původu. U nádorů mozku je exprese všech sledovaných markerů, krom EGFR1, velmi nízká. Nádory plic a ovarií se od sebe statisticky liší v expresi EpCAM a EGFR1, kde EGFR1 je vyšší u nádorů plic, kdežto EpCAM má vyšší expresi u nádorů vaječníku.
Námi zavedená metoda umožňuje s vysokou pravděpodobností odlišit původ nádorových buněk běžných nádorových diagnóz, zejména díky možnosti absolutní kvantifikace genové exprese a na základě kombinace markerů nádorových buněk. V přednášce budou prezentovány expresní profily jednotlivých nádorových diagnóz, přínos pro objasnění původu metastáz neznámého origa a jednotlivé kazuistiky.

Práce na tomto projektu je podporována granty MSM6198959216, IGA MZCR NR/7804-5 a MPO 1H-PK/45.

Datum přednesení příspěvku: 13. 5. 2006