Přínos proteomiky pro diagnostiku nádorových onemocnění

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Molekulární a laboratorní diagnostika nádorů

Číslo abstraktu: 20

Autoři: MUDr. Petr Müller, Ph.D.; RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Analýza kompletní sekvence lidského genomu nabízí možnost získání komplexních informací o genotypu jednotlivce s možností jejich využití k hledání jeho dispozic k určité chorobě. V objevování nových biomarkerů využitelných pro časnou detekci či predikci odpovědi nádorového onemocnění na terapii se biomedicínský výzkum ubírá dvěma základními směry. První směr vychází z analýzy expresního profilu nádorové buňky na úrovni mRNA pomocí microarray a je velmi přínosný pro poznání základních genetických změn v daném nádoru a umožňuje jejich velmi přesnou klasifikaci.
Zásadní nevýhodou tohoto přístupu je nemožnost postihnout dynamiku genové exprese v odpovědi na terapii. Sledování změny genové exprese je nerealizovatelné jednak z důvodu nemožnosti opakovaného odebírání nádorové tkáně a také z důvodů finanční nákladnosti. Druhým základním přístupem v hledání nových biomarkerů je analýza proteomu nádorové buňky. Díky novým technologickým přístupům jako je SELDI-TOF se nám otevírají nové možnosti ve stanovení proteinového spektra nádorové buňky. SELDI-TOF stanovuje proteinové spektrum ve vzorku na základě adsorbce proteinu k matrici, kterou může tvořit různě polární povrch, protilátka či DNA.
Výhodou této metody jsou minimální nároky na množství vzorku a dává nám tak možnost určovat i spektrum proteinů v různých tělesných tekutinách, například v krevním séru, moči, mozkomíšním moku, seminální plazmě, aspirátu z prsních bradavek, nebo lyzátu nádorových biopsií. Analýzu spektra proteinů v tělních tekutinách metodou proteinových čipů lze využít pro sledování vývoje onemocnění, pro sledování odpovědi na terapii, ale i pro detekci specifických nádorů v ranné fázi. Pro hledání nových proteinů a jejich významu pro maligní fenotyp buňky je metoda SELDI-TOF v současné době kombinována s analýzou daného proteinu pomocí hmotnostní spektrofotometrie, jejíž výstupem je přiřazení primární genetické informace danému proteinu. Kombinace proteomiky s genomikou a bioinformatikou nám tak dává do budoucna silný nástroj pro vývoj nových diagnostických přístupů v onkologii.

Podporováno IGA MZ ČR 7131-3

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004