PŘÍPRAVA STUDENTŮ LF UP V OLOMOUCI K PRECIZNÍMU PROVÁDĚNÍ ZDRAVOTNICKÝCH VÝKONŮ

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Postery NLZP

Číslo abstraktu: IV/ 286

Autoři: Mgr. Veronika Aplová; MUDr. Júlia Marečková; doc. PhDr. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

Východiska:

 Po absolutoriu lékařské fakulty čeká studenty náročná adaptace na zdravotnickou realitu, jejíž nedílnou a každodenní komponentou je provádění zdravotnických výkonů. Vedení LF UP v Olomouci podpořilo ideu upravit předchozí pojetí výuky praktických dovedností a podpořilo založení Centra základních výkonů ve zdravotnictví (Centrum ZVZ). Pracoviště, které je součástí Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, bylo otevřeno v roce 2014 a navazuje na výbornou zkušenost s výukou studentů fakulty zařazením simulátorů a využitím telemedicíny. Pomocí moderních výukových modelů se studenti naučí nejdříve výkony provádět ve specializované učebně pod vedením lektorů a následně procvičují výkony v učebně individuálně. Po kolokviu s praktickou částí absolvují studenti pod vedením zdravotnických pracovníků klinickou praxi, která je zaměřena na zvládnutí základních zdravotnických výkonů v reálných podmínkách. Cíl: Optimalizovat praktická cvičení v simulovaných podmínkách učebny na modelech tak, aby se studenti naučili základním praktickým dovednostem s co nejvyšší přesností, zručností a odpovědností. Dílčí cíle: 1) Vytvořit podmínky k paralelnímu procvičování výkonů v malých, max. tříčlenných skupinkách studentů – zimní semestr 2. ročník. 2) Rozšířit počet praktických cvičení o samostatné procvičení výkonů jednotlivými studenty – letní semestr 2. ročník. 3) Připravit studenty na kolokvium a třítýdenní praxi k procvičování základních zdravotnických výkonů v klinických podmínkách – letní období 2. ročník.

Závěr:

 Upravenou a rozšířenou výuku absolvovalo zatím 177 studentů oboru Všeobecné lékařství a 36 studentů General Medicine. Evaluace poskytla převahu vyjádření k přínosu praktických cvičení s poznámkou, že výuka byla náročná. Centrum zdravotnických výkonů zabezpečuje získání vstupních dovedností, o které se studenti opírají ve vyšších ročnících při studiu klinických oborů a po celý profesní život. Pracoviště spolupracuje s Centrem telemedicíny a simulátorů (CENTESIMO) LF UP v Olomouci, které se v rámci pregraduálního i postgraduálního vzdělávání lékařů věnuje výuce akutní medicíny, resuscitace, porodnictví a v brzké době také simulaci chirurgických výkonů.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015