Problémy diagnostiky a diferenciální diagnostiky nádorů malé pánve u adolescentních dívek

Konference: 2007 12. ročník odborného sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: III. Gynekologické nádory v dětském věku a graviditě

Číslo abstraktu: 036

Autoři: MUDr. Viera Bajčiová, CSc.; MUDr. Olga Magnová; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.

Kazuistika č. 1 .

 • 18 letá pacientka bez závažné rodinné a osobní anamnézy
  • Subj. potíže: 3 měsíce bolesti levé kyčle, otok LDK, sama si hmatá rezistenci v levé jámě pánevní

 • Chirurgické vyš.: opakovaně – stav hodnocen jako „ sval“,
  následně jako kýla po 3 měsících UZ –odeslána na gynekologii

 • Gynekologické vyš.: UZ/CT tumor malé pánve permagnum
  Rtg plic negativní Tumor markery (AFP, beta HCG, CEA, Ca125) negat

 • Operace – tumor permagnum, origo ??
  - LU, uterus, obě ovaria intaktní
  - peroperační arteficiáln léze a v. MM iliaca externa
  - peritoneální výplach pozit. maligní buňky
  - realizována pouze biopsie tumoru

 • Histologie:- sex cord stromaltumor, vs tumor z buněk granulosy-možný původ z ektopickeho ovaria (pozn-ektopické ovarium se peroperačě nenašlo) –metastatické postižení os pubis vlevo

 • Postoper.CHT:4x BEP ––parciparciáí regrese nálezu v MP přetrvává pozitivita os pubis

 • Hodnocení stavu: parciální odpověď trvá metastatická nemoc odeslána na paliativní RT


Obr.1


 • Překlad na KDO FN Brno: po 6 měsících - kachektická, depresivní
 • 2nd look operace + operace + čtení původn vodní histologie

 • PNET/ Ewingův sarkom, origo v os pubis

 • Zahájena CHT dle EuroEwing 99 včetně HD CHT + RT

 • Dosaženo 1.CR - trvá 26 měsíců

 • Následky: kachexie, deprese, sy Damoklova meče
  těžká osteoporóza, sterilita


Význam prezentované kazuistiky
 • Omyly: - indikace a rozsah primární operace
  - nesprávnvně určena morfologická dg, inkompletní
  imunohistochemie , žádné 2. čtení
  - chemoterapie na základě nesprávné dg
  - nesprávně prezentovány výsledky vyšetření

 • Následky: - poškození nesprávnou chemoterapií
  - odklad správné a účinné léčby
  - zvýšení rizika chemorezistentních klonů
  - težká psychická deprivace pacientky

 • Poučení: - význam centralizace , věkově specifické prostředí
  - význam znalostí specifik nádorů u dospívajících


Kazuistika č. 2

 • 18 letá pacientka, studentka gymnázia, nikdy nebyla vážněji nemocná
  RA: nádory laryngu a plic ve starším věku (kuřáci)

 • Subj potíže: koncem 04/2006 křečovité bolesti podbřišku,
  obstipace/průjem neměla, afebrilní, sama si všimla narůstající
  tuhé rezistence v podbřišku, vyšetřena na chirurg.ambulanci,
  odeslána na gynekolog. pracoviště s dg susp tu MP, nezhubla

 • Gynekologické vyš.: tumor vyplňující téměř celou MP na UZ/CT

 • 1.operace 26.5.2006: adnexectomie l. dx,, omentectomie, laváž DB
  tumor 20x20cm, dobře opouzdřen, pouzdro intaktní!!

 • Histologie: smíšený germinální tumor (složky embryonálního ca, chorioca, YST) pozitivní angio a lymfangioinvaze, infiltrace tuby+ omenta

 • Tumor markery: AFP 3 239 kU/l Ca 125 :51.7 /l
  beta HCG 3 650 U/l

 • Reoperace 1.6.2006: hysterectomie, adnexectomie l.sin, lymfadenectomie
  disekce levého ureteru

 • Histologie: uterus negat., levé ovarium atrofické, negat.,tuba l.sin ., negat., peritoneum negat., 10/69 LU ., pozit. . – mixed GCT

 • překlad na KDO FN Brno: doplněna anamnéza –primární amenorrhea !!!

 • Genetické vyšetření: XY : gonadální dysgeneze DNA analýza v ČR tč není dostupná

 • Vstupní staging: lokálně pokročilé onemocnění - T3b, N1, Mo,S1 –
  kl.st IIIc

 • Adjuvantní CHT: dle COG –AGCT01P1: C-BEP x4 normalizace nádorových markerů po 2. bloku CHT

 • Dosažena 1.CR - trvá 6 měsíců

 • Tč pacientka ve sledování ambulance KDO a spádové gynekologické
  ambulance na hormonální substituci, performance status 100


Význam prezentované kazuistiky
 • Omyly: - chybí zásadní informace v gynekologické anamnéze stran menarche menarche
  - nesprávně zhodnocen výsledek histologie (embryonáln lní karcinom)
  - reoperace nebyla indikována v provedeném rozsahu,
  pro pacientku byla mutilující

 • Následky: - mutilace ( uterus, ureter, zbytečná lymfadenectomie)
  - větší riziko pozdních komplikací postoperačních

 • Poučení: - nutnost precizní anamnézy
  - znalost problematiky histologické variability nádorů
  ovarií u adolescentních dívek a jejich adekvátní diagnostiky
  - poznání odlišné biologie a terapeutického přístupu u germinálních
  nádoů ovaria
  - včasné odeslání a konzultace onkologického centra věkově specifického


Nádory u adolescentů v ČR

Neexistuje žádná speciální instituce pro léčbu nádorů u dospívajících


Závěry:
 1. Bourání rigidních administrativních věkových hranic, priorita -prospěch pacienta s ohledem na věk a biologii nádoru
 2. Zlepšení přežívání a kvality života
 3. Zlepšení mezioborové kooperace
 4. Vytvoření standardních diagnosticko-léčebných protokoů pro adolescenty
 5. Vypracování zásad dlouhodobého sledování u přežívajících dětských pac.
 6. Zapojení ČR do mezinárodní spolupráce
 7. Zlepšení informovanosti pacientů, rodin i zdravotních pracovníků
 8. Zlepšení zdravotní osvěty a uvědomělosti populace

Datum přednesení příspěvku: 20. 1. 2007