Prognostická relevance proteinů AGR2 a AGR3 při léčbě karcinomu prsu

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 06. Prognostické a prediktivní faktory II

Číslo abstraktu: 024

Autoři: Doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.; Ing. Dana Knoflíčková; Mgr. Jitka Holčáková, Ph.D.; MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.; RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Karcinom prsu je nejčastější nádorové onemocnění žen ve většině vyspělých zemí světa a podobně je tomu i v naší populaci. Přibližně u dvou třetin pacientek je prokázána přítomnost funkčních estrogenních receptorů (ER) a právě u těchto případů je vhodné indikovat anti-hormonální léčbu, která představuje jednu z nejstarších forem molekulární terapie. V přímé souvislosti s expresí ER byly recentně detekovány proteiny AGR2 a AGR3. Jedná se o lidské homology proteinu XAG-2, nacházejícího se ve vysokých hladinách v pohlavních žlázách u Xenopus laevis. Při bližším zkoumání bylo prokázáno, že se jedná o významný proliferační faktor se schopností indukovat tvorbu metastáz. Vzhledem k úzké asociaci proteinů AGR 2 a AGR3 s expresí ER, je možné předpokládat jejich zapojení do procesů spojených s některými nežádoucími účinky při podávání tamoxifenu (TAM), kdy může docházet k tvorbě karcinomu endometria, případně i vzniku rezistence vedoucí k relapsu onemocnění. Naše výsledky jasně ukazují, že exprese AGR2 i AGR3 úzce souvisí s méně diferencovanými, ER pozitivními karcinomy prsu. Na základě in vitro studií jsme prokázali, že působením tamoxifenu dochází v buňce k nárůstu hladin obou proteinů. Retrospektivní studie u pacientek léčených TAM pak skutečně potvrdila signifikantní rozdíl v hladinách AGR2 i AGR3 ve vzorcích nádorové tkáně před a po podání TAM.


Tato práce byla podporována IGA MZ ČR NR/8338-3/2005 a MZ0MOU2005.

Datum přednesení příspěvku: 29. 11. 2007