Prognostický a prediktivní význam imunohistochemické exprese onkoproteinu BMI-1 a EZH2 u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: V. Onkopatologie

Číslo abstraktu: 058

Autoři: Doc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D. et Ph.D.; Mgr. Kateřina Vrzalíková; Prof. Paul G. Murray; Dr. Eitan Fridman; Juri Kopolovic; Mgr. Petra Knížetová, Ph.D.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.; prof., MUDr. Jiří Klein, Ph.D., PETCS; prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; Mgr. Lenka Radová, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

Abstrakt

Bmi-1 a EZH2 patří mezi proteiny kódované polykombnímy geny, které se zúčastňují četných fyziologických pochodů a zárověň jsou zapojeny v procesu diferenciace nádorových buněk. Cílem této práce bylo stanovit prognostický a prediktivní význam imunohistochemické exprese onkoproteinů BMI-1 a EZH2 u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic.

Metody

Immunohistochemická detekce onkoproteinu BMI-1 a EZH2 byla provedena pomocí nepřímé dvoustupňové metody za použití komerčně dostupných protilátek na tkáňových mikroerejích, které byly sestavené ze 179 formalinem fixovaných a do parafínu zalitých vzorků nemalobuněčného karcinomu plic. V daném souboru bylo 106 spinocelulárních karcinomů, 58 adenokarcinomů a 15 velkobuněčných karcinomů. V rámci statistické analýzy byl použitý software SPSS. Ke srovnání rozdílů v imunohistochemické expresi onkoproteinu BMI-1 a EZH2 v rámci jednotlivých histologických subtypů byl použitý Kruskalův Walisův neparametrický srovnávací test. K analýze prognostického významu exprese onkoproteinů BMI-1 u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic byla použitá KaplanMeierova analýza. Hodnoty p ≤ 0,005 byly považovány za statisticky signifikantní.

Výsledky

V rámci hodnocení imunohistochemické exprese onkoproteinu BMI-1 bylo zjištěno, že 20 (11,43 %) případů bylo negativních, ve 37 (21,14 %) případech byla zjištěná slabá nukleární pozitivita, u 65 (37,14 %) případů byla zjištěná středně silná pozitivita a 57 případů (32,57 %) vykazovalo silnou jaderní pozitivitu. V rámci detekce proteinu EZH2 byla zjištěná cytoplazmatická pozitivita EZH2 ve všech vzorcích pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic, ve více něž 50% nádorových buněk.

V rámci statistické analýzy bylo zjištěno, že exprese BMI-1 byla signifikantně vyšší u pacientů ve stadiu III (p = 10-6) a IV (p = 10-5) ve srovnání s pacienty ve stadiu I a II.

Aplikace adjuvantní chemotherapie signifikantně prodloužila délku bezpříznakového období u pacientů ve stadiu I a II, kteří neexprimovali Bmi-1, ve srovnání s Bmi-1 pozitivní skupinou pacientů (p = 0,05).

Závěry

Uvedené výsledky ukazují že exprese BMI-1 je spojená s progresí nemalobuněčného karcinomu plic a lze ji považovat za nepříznivý prognostický a prediktivní faktor.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008