Prognostický a prediktívny význam testovania stavu ALK génu v bioptickom materiáli nemalobunkového pľúcneho karcinómu

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: VYUŽITIE MOLEKULOVEJ PATOLÓGIE V KLINICKEJ PRAXI I.

Číslo abstraktu: 018

Autoři: Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Karcinóm pľúc patrí medzi zhubné nádory s najvyššou incidenciou a mortalitou v našej po­pulácii. Prognóza a liečebné výsledky pacientov s týmto nádorom patrili donedávna v onkológii medzi tie horšie. Termín „karcinóm pľúc” pred­stavuje v skutočnosti skupinu etiologicky, patogeneticky, klinicky a dnes už vieme, že aj geneticky, heterogénnych ochorení. V bioptickej patológii sa zaužívalo tradičné delenie karcinómov pľúc na maloa nemalobunkové (ďalej NSCLC), tvorené nádormi typu adenokarcinóm, skvamocelulárneho a veľkobunkový karcinóm, pričom recentne v očakávaní novej klasifikácie SZO, bola publikovaná nová klasifikácia pľúcnych adenokarcinómov. Súčasne došlo k nahromade­niu nových poznatkov z genetiky a molekulovej biológie týchto nádorov a boli identifikované mutácie, respektíve prestavby viacerých génov vo funkcii tzv. genetických „poháňačov” (drivers) karcinogenézy NSCLC.

Medzi najdôležitejšie gény v tomto zmysle pre NSCLC patria gény EGFR, ALK a KRAS. Tento vývoj vyústil do možnosti indikovania novej tzv. cielenej liečby zameranej na blokádu geneticky aktivovanej signálnej dráhy, ktorá udržuje nádo­rovú proliferáciu. Nové terapeutické modality dostupné aj pacientom v SR (a ČR) viedli k po­trebe rozvoja molekulovej diagnostickej pato­lógie NSCLC v tesnej väzbe na jeho bioptickú diagnostiku. Na základe pôvodných klinických štúdií sa na indikovanie biologickej liečby blo­kujúcej ALK gén vyžaduje dôkaz zlomu tohto génu, ktorý je súčasťou jeho pomerne zložitej prestavby. Súčasne sa v praxi overili ďalšie me­tódy verifikácie stavu ALK génu v NSCLC, a to najmä imunohistochemický (IHC) dôkaz expresie dôsledku uvedenej prestavby ALK proteínu.

V prezentácii práce predkladáme vlastné výsledky testovania stavu ALK génu v bioptických vzorkách takmer 700 pacientov s EGFR nemutovaným NSCLC a diskutujeme o potrebe paralelného testovania tohto stavu metódou FISH s použitím zlomovej aj ALK/EML4 fúznej sondy, IHC expresie ALK proteínu (s protilátkou D5F3 na platforme BenchMark Ventana) a o konkordancii, respektíve diskordancii výsledkov FISH verzus IHC analýzy. Zistené výsledky poukazujú na skutočnosť, že v prípade aplikácie IHC analýzy ako skríningovej metódy existuje nezanedba­teľné riziko nespoznania prestavby ALK génu u časti pacientov. Aj preto, nehovoriac o potrebe identifikácie tzv. rezistentných foriem prestavby ALK génu, vzniká potreba overovania niektorých výsledkov ďalšími diagnostickými modalitami.

Táto štúdia bola podporená grantovým proje­ktom MZSR 2012/24-UKMA-1 „Detekcia prediktívne relevantných parametrov v diagnostickom algo­ritme bioptického vyšetrenia karcinómu hrubého čreva a pľúc" a projektom financovaným zo štruk­turálnych fondov EÚ„Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)", ITMS kód 262202201787

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2016