PROGNOSTICKÝ VÝZNAM REGULÁTORŮ BUNĚČNÉHO CYKLU CCND1 A CDKN1B PRO PACIENTY S KARCINOMEM ŽALUDKU

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXXII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: XXXII/136

Autoři: RNDr. Marek Minárik, Ph.D.; MUDr. Petra Mináriková, Ph.D.; Mgr. Tereza Hálková; Barbora Belšánová; MUDr. Inna Tučková; František Bělina; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; plk. prof.MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.; RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.

Východiska:

Karcinom žaludku vykazuje pozoruhodnou rozmanitost v průběhu onemocnění. Délka celkového přežití pacientů se odvíjí od klíčových klinických faktorů, kterými jsou lokalizace nádoru, jeho stadium a grade. Předpokládá se, že diverzitu v chování nádorů žaludku způsobují také molekulární markery, zejména somatické mutace a genové amplifikace. Ty by mohly sloužit jako prognostické faktory pro určení délky přežití pacientů.

Pacienti a metody

Celkem bylo do studie zahrnuto 76 pacientů s klinicky potvrzeným karcinomem žaludku. Vzorky nádorové tkáně byly získány z resekátu nebo z endoskopické biopsie ve formě parafinových bloků. Byl sestaven panel pro vyšetřování amplifikací 71 genů zejména z oblasti receptorových i nonreceptorových proteinkináz a dále signálních drah působících na proliferaci, diferenciaci, invazivitu a apoptózu nádorových buněk. Genové amplifikace byly stanoveny technikou MLPA (multiplex ligation-dependent probe amplification).

Výsledky:

Porovnáním celkového přežívání pacientů s různými genovými amplifikacemi byly identifikovány dva regulátory buněčného cyklu, CCND1 (cyklin D1) a CDKN1B (inhibitor cyklin-dependentních kináz 1B), jako negativní prognostické markery. Medián přežití pacientů s amplifikací vs. bez amplifikace byl 192 vs. 725 dní pro CCND1 (p = 0,0012) a 165 vs. 611 dní pro CDKN1B (p = 0,0098).

Závěr:

Amplifikace genů CCND1 a CDKN1B mohou být použity pro predikci prognózy pacientů s karcinomem žaludku a mohou tak usnadnit racionální rozhodování o volbě terapie. Podpořeno grantem IGA NT13640.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016