Projekt 35 - naděje pro pacientky s karcinomem prsu do 35 let

Konference: 2010 XVII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Varia

Číslo abstraktu: 021

Autoři: prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.; MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.; doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.; MUDr. Olga Přibylová, PhD.; MUDr. Jaroslava Barkmanová; MUDr. Jana Přibylová; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Od roku 2005 probíhá na onkologické klinice 1. LF UK a VFN Projekt 35, komplexní program pro diagnostiku a léčbu pacientek s karcinomem prsu do 35 let. Každoročně je v České republice diagnostikováno 90–100 pacientek s karcinomem prsu. Nádor je v tomto věku agresivnější, nebezpečnější, často spojený s genetickou mutací. Diagnóza zhoubného nádoru se může objevit v těhotenství nebo v době kojení. V tomto věku se na nádor obecně nemyslí, diagnostika se prodlužuje. Onkologická pracoviště mají vzhledem k malému počtu nemocných obvykle menší zkušenosti s jejich léčbou. Pacientky zbytečně umírají.

Co je smyslem projektu

  1. Založit databázi všech pacientek s karcinomem prsu do 35 let.
  2. Sjednotit a zároveň aktualizovat léčebné postupy u těchto pacientek.
  3. Získat epidemiologická data.
  4. Umožnit pacientkám léčit se doma a zároveň mít přístup ke všem vhodným i velmi speciálním vyšetřením,klinickým studiím i novým léčebným modalitám.
  5. Získat podklady pro celonárodní klinický výzkum, týkající se karcinomu prsu mladých žen, a zapojit do něj všechna česká a moravská pracoviště.

Dosavadní výsledky

Dosud bylo zařazeno 170 nemocných s průměným věkem 31 let (median 32,1.(24–35). TNM staging 0 (1 %), I (30 %), II (41 %), III (18 %), IV (7 %), X (3 %).

Histopatologie nádoru: invazivní duktální (75 %), medullární (5 %), invazivní lobulární (3 %), jiná (17 %). Grade I (6 %), GII 48 (40 %), G III (42 %), G X (12 %); ER+ (50 %), ER-(48 %), PR+ (56 %), PR- (42 %) HR nezn. (2 %); HER 3+ (31 %), triple negativní 2 (24 %). 62% nemocných bylo vyšetřeno na BRCA 1/2 a CHEK2mutaci. Mutace BRCA1 byla nalezena u (23 %) a CHEK2 u (3 %). Nedetekovali jsme žádnou mutaci BRCA2. Operováno bylo 79 % nemocných. 28 % bylo léčeno neoadjuvatně chemoterapií, 30 % adjuvantně, jedna pacientka v první linii metastatického onemocnění (0,5 %), 40 % bylo léčeno hormonálně, 17 % trastuzumabem. Patologické kompletní remise dosáhlo po neoadjuvanci 17 %. Zrelabovalo 9 % a pro progresi zemřela 4 %.

Jaké je místo gynekologa v diagnostice karcinomu prsu mladých žen?

Na základě výsledků projektu zcela zásadní. Gynekolog je obvykle lékařem prvotního záchytu a nemocnou odesílá k zobrazovacímu vyšetření.

Proto je třeba:

  1. Pacientkám ve věku před skríninkem vyšetřovat v rámci gynekologické prevence i prsy.
  2. Na žádanku o UZ vyšetření nebo mammograf vždy napsat Statim.

Vstup do projektu

Pacientku s karcinomem prsu mladší 35 let je možné registrovat do Projektu 35 po získání hesla. Další informace na webových stránkách www.projekt35.cz.

Datum přednesení příspěvku: 16. 10. 2010