Projekt PanCare (Pan-European Network for Care of Survivors after Childhood and Adolescent Cancer). Jedinci v dlouhodobé remisi po ukončení léčby pro nádorové onemocnění dětského věku: vyléčení a následná péče. Prohlášení z ERICE.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: XXV. Nádorová onemocnění dětského věku

Číslo abstraktu: 217

Autoři: MUDr. Tomáš Kepák; MUDr. Jitka Radvanská; MUDr. Viera Bajčiová, CSc.; Prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.; prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.; doc. Mgr. Josef Kuře, Dr.phil.; prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.; MUDr. Vratislav Šmelhaus; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.; prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

Množství jedinců, kteří úspěšně ukončili léčbu nádorového onemocnění v dětském věku, postupem doby narůstá a tito lidé vstupují do dospělosti. Dlouhodobým cílem léčby dítěte s nádorovým onemocněním a následné péče o ně je, aby z něj vyrostla odolná, plně fungující, samostatná dospělá osoba, která má po zdravotní stránce optimální kvalitu života, a kterou společnost přijímá zcela stejně jako její vrstevníky.

PanCare je nově ustanovená evropská síť sdružující odborníky, bývalé dětské onkologické pacienty a jejich rodiny, jejímž cílem je zajistit, aby byla každému pacientovi s nádorovým onemocněním, které bylo diagnostikováno v dětském a adolescentním věku, poskytována optimální dlouhodobá péče po ukončení léčby. Projekt PanCare vytváří společnou evropskou platformu péče o tuto rozrůstající se skupinu bývalých dětských onkologických pacientů, kterých jsou dnes již v Evropě statisíce.

Prohlášení z ERICE je celoevropským dokumentem, který deklaruje zásady péče o tyto bývalé dětské onkologické pacienty.

Kontinuální systematické sledování dětí a následně dospělých po ukončení léčby je nezbytné kvůli trvalému (celoživotnímu) sledování možných dlouhodobých nežádoucích následků nádorového onemocnění a protinádorové léčby. Ze své podstaty vyžaduje funkční multidisciplinární spolupráci, a to jak v rámci pediatrie, tak následně v rámci medicíny dospělého věku.

Pediatricko-onkologická sekce České onkologické společnosti se k prohlášení z ERICE a k projektu PanCare přihlásila na svém zasedání v Plzni dne 22.11.2008. Česká verze prohlášení z ERICE byla publikována v roce 2009 v časopise Postgraduální medicína.

Autoři ve sdělení představují projekt PanCare široké onkologické veřejnosti.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009