Projekt „Využijte svého práva na preventivní prohlídky“. Dotazníkové šetření v rámci přednášek sdružení Mamma HELP pro zdravou ženskou populaci.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: XIII. Onkologie, pacienti, veřejnost

Číslo abstraktu: 119

Autoři: Mgr. Jana Drexlerová

Sdružení Mamma HELP se kromě péče o onkologicky nemocné ženy zabývá také edukačními přednáškami pro veřejnost. S cílem zvýšit povědomí o účelnosti a možnostech preventivního vyšetření prsu proběhly od října 2006 do prosince 2007 dva projekty, během nichž bylo formou hodinových přednášek osloveno celkem 2 607 žen a dívek. Od 1439 z nich jsme díky dotazníkovému šetření získali data, která vypovídají o informovanosti ženské populace pokud jde nádorové onemocnění prsu (výskyt, rizikové faktory), screening a samovyšetření. Zabývali jsme se také zdrojem těchto informací.


Respondentky byly z Prahy a Středočeského, Královéhradeckého, Zlínského, Olomouckého a Jihomoravského kraje. Byly rozděleny do tří skupin podle věku: do 24 let (převážně studentky - 901 osob), 25-44 let (244 osob) a nad 45 let (ženy, kterých se týká screeningový program 249 osob).


  1. Zdrojem informací o nádorovém onemocnění prsu byla ve většině případů média -1206 odpovědí, přednáška -594 odpovědí, osobní zkušenost z okolí či rodiny -292 odpovědí, škola -274 odpovědí, lékaři pouze 259 odpovědí. (Pozn.: některé respondentky uváděly více zdrojů.)
  2. Respondentky by naopak uvítaly větší osvětu od lékaře uvedly to jako nejvhodnější způsob v celkem 667 případech. Získání informací formou přednášky je stejně přijatelné (657 kladných odpovědí.) Internet jako vhodný zdroj uvedlo celkem 425 žen, převážně v první věkové skupině.
  3. Ve vztahu k předchozí otázce nás zajímala i frekvence návštěv u gynekologa pouze 120 respondentek uvedlo, že na prohlídky nechodí vůbec (z toho 108 odpovědí se týkalo studentek).
  4. Z žen, které gynekologa navštěvují, odpovědělo kladně na otázku, zda je lékaři palpačně vyšetřil 232 žen, a zda je informoval o samovyšetření prsu celkem 201 žen. Odpověď „Neprohlédl mě nikdy“ jsme dostali v celkem 593 případech, „Neinformoval mě vůbec“ odpovědělo celkem 397 žen.
  5. Pokud jde o samovyšetření prsu, pravidelně 1x za měsíc si jej provádí pouze 141 oslovených žen, nepravidelně 674 žen a vůbec 498 žen.
  6. Pouze třetí věková skupina (45 let a výše) odpovídala na otázku týkající se screeningu.

O právu na screeningové vyšetření prsu bylo informováno 213 žen, a to v 70% svým gynekologem a v 16% svým praktickým lékařem. 114 žen uvedlo, že na preventivní prohlídky v rámci screeningu chodí. Vzhledem k tomu, že v této věkové skupině odpovídalo 249 osob, jedná se o 45 procent osloveného vzorku žen.


Mamma HELP se v těchto projektech snažil kromě zlepšení informovanosti využít také svého potenciálu spočívajícího ve vlastní zkušenosti členek sdružení s nemocí a působit tak díky znalostem a věrohodnosti edukátorek na změnu postojů zdravých žen k preventivnímu chování. Našli jsme podporu u odborníků (MUDr. Miroslava Skovajsová, MUDr. Helena Bartůňková) a u oslovených žen jsme se setkali s velmi vstřícným ohlasem. Obojí nás motivuje k pokračování v preventivních projektech i v roce 2008. Snažíme se proto vyškolit další edukátorky a najít vhodné partnery, kteří by tyto projekty podpořili finančně.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008