PROTEIN AGR2 JAKO PREDIKTOR HORŠÍ PROGNÓZY U HIGH-GRADE DUKTÁLNÍHO ADENOKARCINOMU PANKREATU

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXVII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 262

Autoři: Mgr. Veronika Brychtová; prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.; MUDr. Petr Karásek, Ph.D.; MUDr. Jiří Lenz; RNDr. Bc. Iveta Selingerová, Ph.D.; RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; Doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

Východiska:

V uplynulých dekádách bylo demonstrováno, že karcinom pankreatu je v zásadě onemocněním způsobeným alteracemi v genech KRAS, p16/CDKN2A, TP53, SMAD4/DPC4, případně dalších. Negativní prognóza a pozdní manifestace duktálního adenokarcinomu pankreatu stimuluje úsilí při hle­dání nových molekulárních mechanizmů stejně jako specifických a spolehlivých biomarkerů zodpovědných za vznik invazivního karcinomu pankreatu. Pro­tein Anterior gradient 2 (AGR2) se vzhledem ke své zvýšené expresi nejen u buněčných linií derivovaných od karcinomu pankreatu, ale i u samotných kar­cinomů pankreatu ukazuje jako potenciální biomarker.

Materiál a metody:

Pro studii byl vybrán konsekutivní soubor 135 pacientů diagnostikovaných s resekovatelným karcinomem pankreatu. Studijní skupina zahrnovala 68 mužů (50,3 %) a 67 žen (49,7 %). Věk pacientů v době diagnózy se pohyboval v roz­mezí 39-83 let (medián 60 ± 8,9 let). Údaje o přežití pacientů byly získány z Národního onkologického registru. Imunohistochemická analýza byla provedena na čerstvých tkáňových řezech a na těchto řezech byla imunochemicky stanovena exprese proteinů AGR2 a Mucin 4 (MUC4).

Výsledky:

Exprese proteinu AGR2 byla zvýšena v buňkách karcinomu pankreatu ve srovnání s normálními buňkami duktů. Vzhledem k tomu, že nádorové léze mají heterogenní charakter a zahrnují různě diferenciované struktury, exprese obou proteinů AGR2 i MUC4 byla hodnocena v každé komponentě odděleně. Exprese obou proteinů kore­lovala s úrovní nádorové diferenciace. Obecně se ukázalo, že v dobře diferencované nádorové tkáni se nachází vysoké hladiny obou proteinů, zatímco středně diferencované úseky vykazovaly nižší hladiny exprese obou proteinů a nízce diferencované struktury pouze slabou pozitivitu či byly zcela negativní. Zajímavé byly ojedinělé případy nízce diferencované nádorové tkáně s vysokou expresí proteinu AGR2, u kterých byla zvýšená hladina asociována s horším přežíváním pacientů.

Závěr:

Hladina exprese AGR2 a MUC4 odráží míru diferenciace duktálního adenokarcinomu pankreatu. Avšak vysoká hladina AGR2 u málo diferen­covaných nádorů predikuje horší prognózu pacientů.

Tato práce byla podpořena grantovým projektem GACR P206/12/G151, IGA NT/13794-4/2012 a Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem české republiky (OP VaVpl - RECAMO, CZ.1.05/2.1.00/03.0101).

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013