Proteomická analýza lidských myelomových buněk ovlivněných přídavkem bortezomibu.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: I. Experimentální onkologie

Číslo abstraktu: 020

Autoři: Mgr. Jana Čumová; Mgr. Anna Potáčová, Ph.D.; Mgr. Irena Kasalová; RNDr. Hana Konečná; Doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Úvod
Mnohočetný myelom (MM) je nevyléčitelné onemocnění charakterizované klonální expanzí maligních plazmatických buněk do kostní dřeně (KD). V terapii MM je v současné době vedle běžných cytostatik k dispozici několik nových vysoce účinných léků: bortezomib, thalidomid a revlimid. Bohužel i na tato léčiva je zpravidla 1/3 nemocných rezistentní.
Cíl práce
Cílem naší práce bylo nalézt a charakterizovat proteinové změny v myelomové linii ARH-77 ovlivněné přídavkem bortezomibu (Velcade) s využitím metod dvourozměrné elektroforézy (2D-PAGE) a následné analýzy rozdílně exprimovaných proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie (MS).
Materiál a metody
Buněčná myelomová linie ARH-77 byla ovlivněna po dobu 6 a 24 hodin 5, 10, 15, 20 nM koncentrací bortezomibu. Pomocí techniky 2D-PAGE a následné MS analýzy byly sledovány a identifikovány proteinové změny, které souvisejí s buněčnou smrtí vyvolanou apoptózou.
Výsledky a závěr
Bortezomib působí jako silný selektivní inhibitor na chymotrypsin-like aktivitu 20S |35-podjednotky proteasomu. Jeho významný cytotoxický a antiproliferační účinek jsme ověřili u modelové buněčné linie ARH-77. V další práci budeme sledovat proteinové změny u pacientů citlivých a rezistentních na bortezomib. Snahou je nalézt nové biologické markery rezistence na nové léky.
Tato práce byla podporována granty MŠMTLC06027, MSM0021622434 a MSM0021622415.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008