Protinádorový efekt ligandů PPAR a RAR na buňky glioblastomu

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Ostatní

Téma: Novinky v onkologii

Číslo abstraktu: 153

Autoři: Mgr. Nicol Straková, Ph.D.; Prof. MUDr. Jiří Ehrmann jr., Ph.D.; MUDr. Petr Džubák; doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

Jaderné receptory, transkripční faktory aktivované specifickými ligandy, hrají důležitou roli v přenosu signálů z cytoplasmy do jádra. Receptory aktivované proliferátory peroxisomů (Peroxisome Proliferator Activated Receptors – PPARs), patřící do třídy steroidních-thyroidních-retinoidních areceptorů, tvoří heterodimery s retinoidními receptory X (RXR) a po vazbě na specifickou DNA sekvenci modulují expresi některých genů. Poslední studie ukázaly, že aktivace PPAR pomocí ligandů může u mnoha nádorových buněčných linií indukovat diferenciaci a inhibovat proliferaci. Multiformní glioblastom patří mezi nejčastější maligní mozkové nádory dospělých a je jedním z nejmalignějších nádorů vůbec. V této studii jsme se pokusili zjistit, zda ligand receptoru PPAR ciglitazon a ligand receptoru RAR all trans retinová kyselina (ATRA) inhibují u linií lidského glioblastomu růst a zda ovlivňují buněčný cyklus a apoptózu.
Zjistili jsme, že podání ciglitazonu nebo kombinace ciglitazonu a ATRA snižuje viabilitu linií glioblastomu. Naopak, linie ovlivněné pouze ATRA nevykazovaly žádné změny viability. Výsledky Western blot analýzy a výsledky analýzy na průtokovém cytometru ukazují po ovlivnění ciglitazonem na blok ve fázích G1 a G2/M buněčného cyklu. Po podání ciglitazonu byla také snížená inkorporace bromdeoxyuridinu (BrDU). Ciglitazon v kombinaci s ATRA způsobil zástavu buněčného cyklu ve fázi G2/M. Navíc linie U-87 MG a U-118 MG po ovlivnění ciglitazonem vykazovaly redukci aktivity telomerázy.
Zvýšená sub-G1 frakce, zvýšená exprese pro-apoptotického proteinu Bax u linie T98G a signifikantně snížená exprese antiapoptotického proteinu Bcl-2 u linií U-118 MG, U-87 MG a částečně u linie A172 po podání ciglitazonu ukazují na indukci apoptózy.
Výsledky naší studie potvrzují, že ligand PPAR ciglitazon je schopen u linií glioblastomu způsobit zástavu buněčného cyklu a indukovat apoptotické změny. Protože vyšší exprese PPARγ a RXRα byla zjištěna v porovnání s nenádorovými buň kami nejen u glioblastomů, ale i u jiných nádorů jako např. osteosarkomu a u karcinomů mléčné žlázy, prostaty a plic, nelze vyloučit, že látky typu ciglitazonu bude možné perspektivně využívat v protinádorové terapii.

Práce byla podpořena grantem MSM 151100001.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004