Prvá protinádorová vakcína na bázi dendritických buněk připravená v ČR u dětských onkologických pacientů: předběžné výsledky klinické aplikace

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: Nádorová imunologie a imunoterapie

Číslo abstraktu: 188

Autoři: Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.; Andrea Stejskalová; Petra Vidláková; Mgr. Jana Smejkalová, Ph.D.; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Cílem této probíhající studie, která byla zahájena v roce 2004, je testování toxicity protinádorové vakcíny na bázi dendritických buněk pro individuální podání u terminálně nemocných dětských pacientů léčených na Klinice dětské onkologie ve Fakultní nemocnici Brno. K přípravě protinádorové vakcíny bylo využito zavených laboratorních postupů. Nejprve byly provedeny optimalizační experimenty se zdravými dárci a nádorovými liniemi. Tyto experimenty měly za cíl optimalizovat poměr nádorových buněk a dendritických buněk, poměr dendritických buněk a T lymfocytů v in vitro kultuře, časový profil produkce aktivačních znaků subpopulací CD4+ a CD8+ T lymfocytů po antigenní stimulaci. Vlastní studie probíhala na základě těchto optimalizovaných experimentů tak, že od pacientů byly získány nádorové buňky z nádorové tkáně a mononukleární buňky periferní krve, které obsahují prekurzory dendritických buněk a lymfocyty. Prekurzory dendritických buněk byly kultivovány in vitro v přítomnosti cytokinů (IL-4, GM-CSF, TNF-alfa) umožňujících jejich vyzrávání ve zralé formy dendritických buněk. Dendritické buňky byly naloženy autologními ozářenými nádorovými buňkami. Během této inkubace dochází k tzv. „primingu“ dendritických buněk nádorovými antigeny. Takto připravené dendritické buňky jsou profesionálními antigen-prezentujícími buňkami a jsou proto velmi účinnými stimulátory vlastních T lymfocytů. Takto připravená protinádorová vakcína byla rozdělena do 3-6 alikvotů, uchovávána zmražená až do doby podání pacientovi současně s imunopotenciační látkou KLH (keyhole limpet hemocyanin). Samotné očkování probíhalo ve 14-denních intervalech a byla sledována toxicita podané vakcíny. Dosud (březen 2005) byla vakcína podána 4 pacientům, předpokládáme aplikaci celkem 12 pacientům s následnýmkonečným vyhodnocením výsledků. Dosavadní výsledky ukazují, že podání vakcíny není spojeno s toxicitou vyšší než stupně I dle WHO klasifikace, vakcína je dobře snášena. Lokální imunologická odpověď byla zaznamenána u všech 4 pacientů. Klinický benefit u terminálně nemocných pacientů vedl ke stabilizaci choroby u 1 pacientky, 3 pacienti zemřeli na progresi choroby.
Dosavadní výsledky ukazují, že příprava a aplikace individuální vakcíny na bázi dendritických buněk je bezpečná bez výrazných vedlejších účinků. U terminálně nemocných pacientůdochází sice k lokální imunitní odpovědi avšak bez celkové odezvy, která by vedla ke klinicky signifikantní léčebné odpovědi u těchto terminálně nemocných pacientů. Po dokončení studie bude provedeno celkové zhodnocení dosažených výsledků.

Studie byla podporována výzkumným záměrem VZ 112803.

Datum přednesení příspěvku: 28. 5. 2005