První protinádorová vakcína na bázi dendritických buněk připravená v ČR u dětských onkologických pacientů: předběžné výsledky klinické aplikace

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P024

Autoři: Mgr. Jana Smejkalová, Ph.D.; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.; Andrea Stejskalová; Petra Vidláková; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.; prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Cílem této probíhající studie, která byla zahájena v roce 2004, je testování toxicity protinádorové vakcíny na bázi dendritických buněk pro individuální podání u terminálně nemocných dětských pacientů. K přípravě protinádorové vakcíny bylo využito zavených laboratorních postupů. Byly získány nádorové buňky z nádorové tkáně a mononukleární buňky periferní krve, které obsahují prekurzory dendritických buněk a lymfocyty. Prekurzory dendritických buněk byly kultivovány in vitro v přítomnosti cytokinů (IL-4, GM-CSF, TNF-alfa) umožňujících jejich vyzrávání ve zralé formy dendritických buněk. Dendritické buňky byly naloženy autologními ozářenými nádorovými buňkami. Během této inkubace dochází k tzv. „primingu“ dendritických buněk nádorovými antigeny. Takto připravená protinádorová vakcína byla rozdělena do 3-6 alikvotů, uchovávána zmražená až do doby podání pacientovi současně s imunopotenciační látkou KLH (keyhole limpet hemocyanin). Samotné očkování probíhalo ve 14-denních intervalech a byla sledována toxicita podané vakcíny. Dosud (červenec 2005) byla vakcína podána 5 pacientům, předpokládáme aplikaci celkem 12 pacientům s následným konečným vyhodnocením výsledků. Dosavadní výsledky ukazují, že podání vakcíny není spojeno s toxicitou vyšší než stupně I dle WHO klasifikace, vakcína je dobře snášena. Lokální imunologická odpověď byla zaznamenána u všech 5 pacientů. Klinický benefit u terminálně n emocných pacientů vedl ke stabilizaci choroby u 2 pacientek, 3 pacienti zemřeli na progresi choroby.
Dosavadní výsledky ukazují, že příprava a aplikace individuální vakcíny na bázi dendritických buněk je bezpečná bez výrazných vedlejších účinků. U terminálně nemocných pacientůdochází sice k lokální imunitní odpovědi avšak bez významné celkové odezvy, která by vedla ke klinicky signifikantní léčebné odpovědi u těchto terminálně nemocných pacientů. Po dokončení studie bude provedeno celkové zhodnocení dosažených výsledků.

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2005