První zkušenosti s metodou fluorescenční in situ hybridizace při detekci uroteliálního karcinomu.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Nádory ledvin a močového měchýře

Číslo abstraktu: 146

Autoři: MUDr. Vítězslav Vít; prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.; MUDr. Aleš Čermák, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Pavlovský; Iva Kroupová; prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc.; Renata Hrabálková; Miluše Svitáková; MUDr. Karel Dvořák, CSc.; M. Votava

Úvod
Uroteliální karcinom (TCC) je onemocnění s vysokým počtem recidiv po iniciální léčbě (70-80%) a s tendencí k progresi při recidivě (30%). Pečlivé a dlouhodobé sledování pacientů s tímto onemocněním je tedy nezbytné. Ke standardním metodám monitorování pacientů s TCC patří cystoskopie, která je invazivní a drahá, alternativně cytologické vyšetření moči, která má nízkou senzitivitu, zejména u dobře a středně diferencovaných tumorů. Neinvazivní diagnostika a monitorování TCC je vysoce progresivní variantou pro lékaře i pacienty. Molekulárně biologické studie prokázaly u TCC časté a prognosticky významné chromozomální aberace, které mohou být detekovány s vysokou senzitivitou pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH). Metoda Fluorescenční in situ hybridizace je založena na schopnosti komplementárních dvou jednořetězcových DNA spolu navzájem hybridizovat. Pomocí značené sondy DNA lze v analyzovaném materiálu vyhledávat specifické cílové sekvence komplementární se sondou. Sonda je značena fluorescenční barvou, její přítomnost ve zkoumaném materiálu lze snadno sledovat fluorescenční mikroskopií. Průkaz zhoubného nádoru močového měchýře pomocí UroVysion kitu (Vysis-Uro Vysion bladder cancer recurrence kit: – Abbot Diagnostics) spočívá v detekci aneuploidie chromozómů 3, 7, 17 a ztrátě specifického signálu 9p21 metodou Fluorescenční in situ hybridizace.

Materiál a metodika
Na Urologické klinice a Ústavu patologie FN Brno bylo touto metodou v r. 2004 a 2005 vyšetřeno 124 pacientů. Byla odebírána spontánní moč na cytologické a molekulárně biologické vyšetření, poté byla provedena cystoskopie s odběrem vzorků na histologické vyšetření. Spontánní moč byla hodnocena: 1. standardní cytologií na cytospinových preparátech barvených dle MayGrunwaldGiemsy (MGG) a hematoxylin eosinem 2. fluorescenční in situ hybridizací. Preparáty pro bioptické vyšetření byly zality do parafinu a následně barveny Hematoxylinem-eosinem. Všechna 3 vyšetření byla provedena a vyhodnocena nezávisle

Výsledky
Malignita byla histologicky detekována celkem u 59 pacientů (58,4%) – TCC u 57 pacientů (56,4%), 1x CIS (1%), 1x spinocelulární karcinom /SCC/ (1%), negativní histologický nález byl u 42 pacientů (41,6%), 23 vzorků bylo nehodnotitelných z důvodu nedostatečné kvality biologického materiálu. Výsledek metody FISH s použitím kitu UroVysion byl pozitivní celkem ve 35 případech (34,7%). FISH byla pozitivní i u 5 případů které byly negativní jak v biopsii tak v cytologii. Naopak negativní výsledek FISH byl zaznamenán u 21 případů, ve kterých byla jasně prokázána malignita Senzitivita metody je v našem souboru 58,9%, specificita 88,1%.

Závěr
Podle některých dosud publikovaných údajů se metoda FISH s kitem UroVysion jeví jako perspektivní neinvazivní metoda, která je schopná časně detekovat TCC s vyšší senzitivitou (65 – 100%), než standardní cytologie moči (senzitivita 47 – 78%).
Podle našich prvních zkušeností je sice FISH relativně jednoduchá technika, vhodná k zavedení do cytologických laboratoří, naše dosavadní výsledky však nedosahují dostatečnou senzitivitu – 58,9%.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006