Radikální cystektomie u nádorů močového měchýře. Výsledky u 271 operovaných pacientů od roku 1994.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXVI. Karcinomy prostaty

Číslo abstraktu: 237

Autoři: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.; prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.; As. MUDr. Libor Šafařík, CSc., FEBU; MUDr. Ivan Pavlík, MBA; Prof. Jan Dvořáček, DrSc.

Úvod
Radikální cystektomie se od počátku šedesátých let minulého století stala významným prvkem léčby nádorů močového měchýře. Dnes je považována za nejúčinnější metodu terapie invazivních (T2-T4), ale i některých agresivních forem povrchových nádorů. Díky úsilí řady center lze dnes analyzovat více než desetileté sledování velkého množství pacientů. Pozorovat můžeme řadu pozitivních trendů. Pokroky v chirurgické technice, anestézii i pooperační péči snižují četnost komplikací a umožňují operovat i nemocné ve vyšším věku. Přínosem je i rozvoj derivačních operací, který přinesl u mužů i žen možnost vytvoření náhrady močového měchýře.
Strategie výkonu vychází ze záměru odstranit veškerou nádorovou tkáň v močovém měchýři, v malé pánvi a ve spádových lymfatických uzlinách. U mužů rutinně odstraňujeme močový měchýř a prostatu, u žen kromě měchýře i dělohu a přední stěnu pochvy. Nedílnou součástí výkonu je bilaterální pánevní lymfadenektomie a následná derivace moči.
Močovou trubici se svěračem (u muže membranózní, bulbární a penilní uretru, u ženy distální dvě třetiny uretry) můžeme ve vybraných případech ponechat a využít ji k derivaci moči. Předpokladem je samozřejmě přijatelné onkologické riziko.
Rutinní součástí výkonu je pánevní lymfadenektomie. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo identifikovat strážní uzlinu ani přesnou cestu metastatického postižení, je pozornost zaměřena na dostatečný rozsah lymfadenektomie. Byla prokázána přímá závislost prognózy onemocnění na počtu odstraněných lymfatických uzlin, a to i v případech, kdy nejsou v uzlinách přítomny metastázy. Vysvětlením je zřejmě eradikace mikrometastáz, které histologické vyšetření nedokázalo zachytit.
Za standardní lymfadenektomii dnes považujeme odstranění lipolymfatické tkáně v oblasti ohraničené křížením ureteru se společnou ilickou tepnou kraniálně, laterálním okrajem zevní ilické tepny připadně genitofemorálním nervem laterálně, tříselným vazem kaudálně a stěnou močového měchýře mediálně. V případě cystektomie s kurativním záměrem musí být lymfadenektomie vždy oboustranná.

Metodika
Hodnotíme výsledky 271 pacientů (68 žen a 203 mužů), u kterých byla od ledna 1993 do května 2007 provedena cystektomie pro karcinom močového měchýře. Průměrný věk operovaných činil 59,4 roku (21-77 let). Derivace byla zajištěna ortotopickou ileální neovezikou u 131, ureteroileostomií u 70 a sigma-rectum pouchem u 68 nemocných. Dva arenální pacienti byli ponecháni bez derivace. Lymfadenektomie zahrnovala před rokem 2002 pouze odstranění uzlin v obturatorních jámách oboustranně. V dalších letech tvořilo kraniální hranici lymfadenektomie křížení ureteru se společnými ilickými cévami. Lymfatické uzliny pak byly separovaně odstraňovány z oblasti podél společných a zevních ilických cév, v obturatorní jámě a podél vnitřních ilických cév. V případě hmatných uzlin na kraniální hranicí disekce pokračovala lymfadenektomie i nad bifurkaci aorty.
Pacienti s pozitivním uzlinovým nálezem byli léčení adjuvantní systémovouchemoterapií.
Hodnotíme beznádorové přežití (DFS = disease free survival) a celkové přežití (OS = overall survival) v závislosti na klasifikaci lokálního tumoru a v závislosti na uzlinovém nálezu, tedy na počtu pozitivních uzlin, počtu odstraněných uzlin, respektive na faktoru LND (počet potizivních / počet odstraněných uzlin x 100).

Výsledky
Do 60 dnů od výkonu zemřelo v důsledku komplikací 9 nemocných. Pooperační mortalita za celé období tak činila 3,3 %, při hodnocení od roku 2000 však lze zaznamenat její snížení na 1,33 %.
Pěti a desetileté přežití (OS) činilo 51,8 % a 36,4 %, 5ti a 10tileté beznádorové přežití (DFS) pak 52,5 % a 50,7 %.
Onkologické výsledky závisely na lokálním rozsahu onemocnění, stavu lymfatických uzlin a na gradu nádoru. Pětileté OS dosáhlo 66,4 % u pacientů s nádorem ohraničeným na stěnu měchýře, respektive 29,7 % při extravezikálním šíření, 29,1 % u uzlinových metastáz, respektive 58,1 % u nemocných s negativními uzlinami, 69,8 % u nádorů G1 a G2, respektive 42,4 % u G3. Hodnoty pětiletého DFS dosáhly pro jednotlivé skupiny hodnot 67,4 %, 31,1 %, 34,5 %, 57,5 %, 68,0 % a 46,0 %.
Rozšíření lymfadenektomie je spojeno se zlepšením
onkologických výsledků. U pacientů s uzlinovým nálezem závisí prognóza na počtu odstraněných i na počtu pozitivních uzlin.

Závěr
Radikální cystektomie představuje v současné době standardní léčbu u pacientů s invazivními nádory močového měchýře. Pro osud pacienta je významným faktorem včasná indikace výkonu a kvalita jeho provedení. Výsledky jsou lepší u nemocných s nádorem ohraničeným na stěnu měchýře a s negativními uzlinami.
U pacientů s pozitivním uzlinovým nálezem je nezbytná kombinace se systémovou léčbou.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008