RADIOCHIRURGIE JATERNÍCH METASTÁZ (SBRT)

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Radioterapie

Téma: XXII. Radioterapeutické metody

Číslo abstraktu: 284

Autoři: MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.; MUDr. Marek Slávik, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.; Ing. Tomáš Procházka; Ing. Miroslav Vrzal; Dana Francová

Východiska:

Pacientům s nádorovými ložisky v játrech, kteří nejsou indikováni k operaci či jiným invazivním metodám léčby, lze s výhodou nabídnout cílenou vysokodávkovanou radioterapii – SBRT (stereotactic body radiotherapy). Díky technickým novinkám je možné aplikovat ablativní dávky záření do nádorových ložisek, aniž bychom se obávali minutí cíle či poškození okolních citlivých struktur. Řada recentních studií potvrdila efektivitu, bezpečnost a při dodržení všech dávkových limitů i minimální toxicitu. Pacienti ocení snadný a neinvazivní přístup, absenci anestezie či možnost ambulantního provedení.

Soubor pacientů a metody:

Na našem pracovišti používáme fixaci pacientů ve stereotaktickém rámu, plánování záření na bázi počítačové tomografie s 4D technologií managementu dýchacích pohybů, aplikaci dávky technikou Rapid Arc (VMAT) a navigaci pomocí CBCT (cone beam computed tomography) přímo při ozáření. Od září 2009 do prosince 2013 bylo radiochirurgicky ozářeno pomocí lineárního urychlovače Varian Clinac iX 33 pacientů s 41 inoperabilními jaterními metastázami. Jednalo se o 15 mužů a 18 žen ve věku od 37 do 82 let (medián 63 let). Histologicky šlo nejčastěji o metastázy primárních nádorů kolorekta (23 pacientů), prsu (5 pacientek), GIST tumorů (2 pacienti), maligního melanomu (1 pacient) a ve 2 případech o primární tumor jater. Dávky záření v rozmezí od 40 do 56 Gy (medián 54 Gy) byly aplikovány ve třech až osmi frakcích.

Výsledky:

Zjištěné výsledky poukazují na výbornou efektivitu této metody. Lokální kontrola ozářených ložisek ve 3, 6, 12 a 18 měsících od ozáření byla 100%, 97%, 85%, resp. 78%. Medián doby sledování byl 21 měsíců. Tato data odpovídají publikovaným literárním údajům. Akutní i pozdní toxicita léčby byla minimální. Výsledky v jednotlivých skupinách pacientů budou prezentovány při ústním sdělení.

Závěr:

Naše práce potvrzuje výbornou efektivitu SBRT při léčbě pacientů s 1–3 jaterními ložisky, které nejsou řešitelné jinými terapeutickými metodami. Dosáhli jsme výborné lokální kontroly za velmi mírných akutních i pozdních nežádoucích účinků léčby. Nejčastější příčinou relapsu onemocnění po provedené SBRT se staly vzdálené metastázy. U vybraných pacientů umožňuje SBRT dlouhodobé přežití bez vážných komplikací.

Tato práce byla financována z institucionální podpory výzkumné organizace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ČR v roce 2014. Podpořeno MZ ČR – RVO (MOÚ, 00209805).

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014