RADIOCHIRURGIE TUMORŮ PLIC, JATER A UZLIN (SBRT)

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Radioterapie

Téma: XXI. Radioterapie

Číslo abstraktu: 211

Autoři: MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.; MUDr. Marek Slávik, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.; Ing. Tomáš Procházka; Ing. Miroslav Vrzal; Dana Francová; Mgr. Eva Budinská, Ph.D.

Východiska:

Pacientům s nádorovými ložisky plic či jater, kteří nejsou indikováni k operaci či jiným invazivním metodám léčby, lze s výhodou nabídnout cílenou vysokodávkovanou radioterapii - SBRT (stereotactic body radiotherapy). Řada recentních studií potvrdila její efektivitu, bezpečnost a při dodržení všech dávkových limitů i minimální toxicitu. Pacienti ocení snadný a neinvazivní přístup, absenci anestezie či možnost ambulantního provedení. K dispo­zici jsou různé způsoby provedení SBRT (X-nůž, kybernetický nůž či tomoterapie). Odlišují se technologickým provedením jednotlivých kroků terapie. Na našem pracovišti používáme fixaci pacientů ve stereotaktickém rámu, plánování záření na bázi počítačové tomografie s 4D technologií managementu dýcha­cích pohybů, aplikaci dávky technikou Rapid Arc (VMAT) a navigaci pomocí CBCT (cone beam computed tomography) přímo při ozáření. Díky těmto technic­kým novinkám je možné aplikovat ablativní dávky záření do nádorových ložisek, aniž bychom se obávali minutí cíle či poškození okolních citlivých struktur.

Soubor pacientů a metody:

Od listopadu 2010 do prosince 2012 bylo radiochirurgicky ozářeno v MOÚ celkem 65 pacientů s 88 nádorovými ložisky. Průměrný věk pacientů byl 62 let. Plíce byly ozářeny u 29 pacientů (44 ložisek), játra u 24 pacientů (31 ložisek) a u 12 pacientů bylo ozářeno progredující uzlinové postižení různých oblastí těla (13 ložisek; plicní či jaterní hilus, retroperitoneum atd.). Histologicky se jednalo nejčastěji o primární tumor kolorektální (19 pacientů), plicní (12 pacientů), mammární (10 pacientů), gynekologický (5 pacientek) a sarkomy (4 pacienti).

Výsledky:

Zjištěné výsledky poukazují na výbornou efektivitu této metody. Lokální kontrola ozářených ložisek ve 2, 4, 6, 9 a 12 měsících od ozáření byla 100 %, 100 %, 92 %, 87 %, resp. 85 %.Tato data odpovídají publikovaným literárním údajům. Akutní i pozdní toxicita léčby byla minimální. Výsledky v jednotlivých skupinách pacientů budou prezentovány při ústním sdělení.

Závěr:

Naše výsledky potvrzují výbornou efektivitu SBRT při léčbě 1-3 jaterních a plicních ložisek i uzlinových metastáz v různých oblastech těla. SBRT vykazuje vynika­jící lokální kontrolu a současně i minimální akutní i pozdní nežádoucí účinky léčby. Umožňuje u vybraných pacientů dlouhodobé přežití bez vážných komplikací.

Tato práce byla financována z institucionální podpory výzkumné organizace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ČR v roce 2013.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013