Radioterapie nemalobuněčného bronchogenního karcinomu– léčebné postupy v MOÚ.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XVIII. Bronchogenní karcinom

Číslo abstraktu: 167

Autoři: MUDr. Petr Čoupek; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.; MUDr. Irena Čoupková; Ing. Libor Komínek; MUDr. Petr Pospíšil

Radioterapie je hlavní léčebnou metodou inoperabilního nemalobuněčného karcinomu plic. Jen u malého procenta nemoc-
ných jde o léčbu přísně kurativní, u většiny nemocných je pokusem o kurativní léčbu, jejímž hlavním cílem je dosažení déletrvající stabilizace onemocnění.
Léčebné postupy v MOÚ Brno dle klinického stadia – zařazení radioterapie:

  • Stadium I, II: chirurgie, radioterapie event. chemodioterapie při kontraindikaci operace.
  • Stadium IIIA: (N2 minimal disease): operabilní – chirurgie, pooperační radioterapie: při inkompletní resekci, při pozitivních histol. okrajích, při pozitivních mediastinálních uzlinách.
  • Stadium IIIA: (N2 non minimal disease): inoperabilní: neoadjuvantní chemoterapie (3-6 sérií),
    v případě operability: operace, inoperabilní: radioterapie, chemoradioterapie
  • Stadium IIIB: přísně individuálně neoadjuvantní chemoterapie (+ posouzení operability), radioterapie event. chemoradioterapie, paliativní chemoterapie.
  • Stadium IV: individuálně posuzovaná radioterapie i chemoterapie s cílem symptomatické úlevy


Adjuvantní radioterapie po radikálním chirurgickém výkonu není v MOÚ indikována. V úvahu přichází pooperační radioterapie pouze tehdy, nebyl-li operační výkon radikální (inkompletní resekce, pozitivní histologické okraje, postižené mediastinální uzliny). U pacientů s postižením mediastinálních uzlin zlepšuje radioterapie lokální kontrolu onemocnění, ale nemá vliv na celkové přežití. Dávka pooperační radioterapie je 50 Gy, při pozitivním okraji boost 10 Gy.
Konkomitantní chemoradioterapie je indikována u inoperabilních pacientů st. III A a IIIB s relativně dobrou prognózou. Chemoradioterapie zlepšuje lokální kontrolu choroby a snižuje výskyt vzdálených metastáz. Celková dávka záření je (50-)60 Gy, limitujícím faktorem je zvýšení akutní toxicity (esofagitis, pneumonitis, myelosuprese).
Samotná radioterapie dnes vyžaduje vysoké dávky záření (65-80 Gy), kterých může být dosaženo konformní radioterapií, ovšem vždy v závislosti na velikosti tumoru a ozáření limitovaného objemu zdravé plicní tkáně. Do ozařovaného objemu se zahrnuje makroskopicky viditelný tumor a postižené lymfatické uzliny (dle CT a event. PET vyšetření). Profylaktické ozáření nepostižené části mediastina se dnes neprovádí. Využití hyperfrakcionace, případně akcelerované hyperfrakcionace, umožňuje zlepšení tolerance zdravých tkání a zvyšuje i radiobiologický efekt (aplikace vyšší dávky v kratším čase).

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007