RADIOTERAPIE POKROČILÝCH KOŽNÍCH NÁDORŮ

Konference: 2015 XXII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 25

Autoři: MUDr. Hana Horová Doleželová, Ph.D.; MUDr. Petra Hübnerová; MUDr. Štěpánka Sovadinová; MUDr. Aleš Kudláček; MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Nádory kůže patří k nejčastějším lidským zhoubným nádorům. V incidenci jsou obrovské regionální a rasové rozdíly. Od počátku devadesátých let pozorujeme nárůst výskytu kožních nádorů podstatně strmější, než v předchozích desetiletích. Z důvodu vysoké incidence jsou tyto nádory závažným zdravotnickým a ekonomickým problémem i přes nízkou míru fatality.

V našem sdělení chceme představit léčbu radioterapií, jako jednu z možných léčebných modalit, u nemelanomových kožních nádorů, kterými jsou především basocelulární a spinocelulární karcinom kůže.

1. pacient: 52letý muž s devítiletou anamnézou rezistence na zádech. V 2/2013 diagnostikován rozsáhlý ulcerující tumor na zádech velikosti 20 x 10 cm. Histologicky verifikována infiltrace kůže převážně solidním a trichoepiteliálně upořádaným kožním basaliomem. Na diagnostickém CT potvrzeno v podkoží nepravidelné ložisko velikosti 132 x 98 x 41 mm. Pacient ozářen na RTG ozařovači v dávce 14 x 2,5 Gy RTG zářením napětím 150 kv v 3/2013. V 4/2013 pak aplikována II. série radioterapie 5 x 2,5 Gy. Již během ozáření dochází k regresi tumoru. Na kontrole v 9/2013 přetrvává rezistence 7 x 5 cm. Pokračovalo protrahované hojení léze s nutností opakovaných převazů. V 6/2014 bylo reziduum 2 x 2 cm. Kompletní remise byla dosažena v 5/2015. Nyní pacient v kompletní remisi s výraznými postradiačními změnami v ozářené oblasti.

                      

 

2. pacient Jednalo se o 79letého pacienta s histologicky verifikovaným spinocelulárním karcinomem preaurikulárně. Velikost ulcerace byla 6 x 5 cm. Byla aplikována radioterapie na RTG ozařovači 2 x 3 Gy a následně 18 x 2,5 Gy (dávka snížena pro zhoršenou toleranci) napětím 100 kV v 1/2014. Již během radioterapie dochází k postupné regresi tumoru. Nežádoucí kožní účinky hodnoceny G2. V 4/2014 přetrvává defekt 2 x 1 cm. V 5/2014 dosaženo kompletní remise. 

           

Diskuze a závěr:

Radioterapie má v léčbě kožních nádorů nezastupitelné místo. I u výrazně pokročilých tumorů se může dosáhnout výborných výsledků.

Reference:

  1. swod.cz
  2. Šlampa P.. a kol. Radiační onkologie v praxi. Čtvrté aktualizované vydání. Brno 2014

 

Datum přednesení příspěvku: 16. 10. 2015