RADIOTERAPIE V LÉČBĚ OLIGOMETASTATICKÉHO KARCINOMU PRSU

Konference: 2011 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Prezentace

Číslo abstraktu: 035

Autoři: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.; doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.

Primární tumor při metastatickém onemocnění

Základní léčba metastatického karcinomu prsu je léčba systémová. Lokální léčba primárního tumoru (chirurgie a/nebo radioterapie) může být indikovaná pro komplikace z lokálního růstu (krvácení, infekce, bolest). Retrospektivní studie naznačují, že radikální chirurgický výkon na prsu a/nebo radikální radioterapie prsu jsou spojeny s lepším celkovým přežitím. Výsledky je však třeba hodnotit obezřetně, protože mohou být ovlivněny výběrem pacientek. Nicméně, o radikální lokální léčbě je třeba vždy uvažovat u pacientek v dobrém celkovém stavu s limitovanou metastatickou chorobou.

Lokální/lokoregionální recidiva

Lokální recidiva po mastektomii (bez předchozí radioterapie) se léčí chirurgickou resekcí a pooperační radioterapií hrudní stěny a lymfatických uzlin (axilární, nad- a podklíčkové). Recidiva v axile (bez předchozí radioterapie) je indikovaná k chirurgické resekci a pooperační radioterapii hrudní stěny a lymfatických uzlin (axilární, nad- a podklíčkové). Recidiva v nadklíčkových nebo vnitřních mamárních uzlinách (bez předchozí radioterapie) je indikovaná k radikální radioterapii hrudní stěny a lymfatických uzlin (axilární, nad- a podklíčkové, vnitřní mamární v případě postižení).

Vzdálené metastázy

Mozkové metastázy

Operabilní mozkové metastázy - chirurgická resekce a pooperační radioterapie celého mozku je standardní léčbou, která v porovnání se samotnou operací vykazuje lepší lokální kontrolu metastáz a celého mozku. Stereotaktická radiochirurgie plus radioterapie celého mozku mohou dosáhnout srovnatelných výsledků u lézí do 3 cm a při absenci středočárového přesunu přesahujícího 1 cm. U vybraných pacientů (1-3 metastázy) zlepšuje stereotaktická radiochirurgie plus radioterapie celého mozku lokální kontrolu (v případě solitární metastázy dokonce celkové přežití) v porovnání se samotnou radioterapií celého mozku. Inoperabilní (mnohočetné) mozkové metastázy - radioterapie celého mozku je léčbou volby.

Plicní metastázy

Stereotaktická radioterapie/radiochirurgie limitovaných plicních metastáz dosahuje lokální kontroly v 80% případů. Racionální hodnocení přínosu léčby je obtížné, protože soubory pacientek jsou malé a heterogenní, systémová léčba je rozmanitá. Proto postavení této léčebné modality v terapii plicních metastáz není dosud jasně vymezeno. Chirurgické série udávají 5leté celkové přežití kolem 40% u selektovaných pacientek. Radikální lokální léčbu (chirurgická resekce, radioterapie - stereotaktická radioterapie/radiochirurgie, IG-IMRT) lze uvážit u následujících pacientek: omezený počet plicních metastáz, absence extrapulmonální choroby, dlouhý interval mezi relapsem a primární léčbou, dosažení R0 resekce je při operaci reálné.

Jaterní metastázy

V minulosti zkoušené ozařování celých jater nevedlo ke zlepšení výsledků léčby. Stereotaktická radioterapie/radiochirurgie limitovaných jaterních metastáz (maximálně 5 ložisek) dosahuje vysoké lokální kontroly (80-100% lézí). Racionální hodnocení přínosu léčby je obtížné, protože soubory pacientek jsou malé a heterogenní, systémová léčba je rozmanitá. Proto postavení této léčebné modality v terapii jaterních metastáz není dosud jasně vymezeno. Chirurgické série udávají 5leté celkové přežití 30-40% a přežití bez nemoci kolem 10-20% u selektovaných pacientek. Radikální lokální léčbu (chirurgie, radioterapie - stereotaktická radioterapie/radiochirurgie, IG-IMRT) lze uvážit u následujících pacientek: omezený počet jaterních metastáz, absence extrahepatické choroby, dlouhý interval mezi relapsem a primární léčbou, dosažení R0 resekce je při operaci reálné.

Skeletální metastázy

Paliativní radioterapie kostních metastáz přináší analgetický efekt u 75% pacientek. Radioterapie v jediné dávce má obdobný časný analgetický účinek jako frakcionovaná radioterape, avšak úleva od bolesti je kratšího trvání. Při limitovaném postižení skeletu se může uplatnit stereotaktická radiochirurgie (samotná nebo v kombinaci s frakcionovanou zevní radioterapií), která dosahuje lokální kontroly ve více než 75% případů. Postavení této léčebné modality v terapii kostních metastáz není dosud jasně vymezeno.

e-mail: odrazka@seznam.cz

Datum přednesení příspěvku: 28. 1. 2011