Registr ALIMTA nemalobuněčný karcinomu plic (NSCLC) a maligní pleurální mezoteliom (MPM)

Konference: 2010 XVIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Sympozium Eli Lilly

Číslo abstraktu: 2010_18

Autoři: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; MUDr. Yvona Grygárková; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; prof. MUDr. Petr Zatloukal (1955-2012), CSc.; Doc. MUDr. František Salajka, CSc.; MUDr. Michal Hrnčiarik; MUDr. Leona Koubková; MUDr. Jana Krejčí; MUDr. Marcela Tomíšková; MUDr. Libor Havel; MUDr. Božena Skalová; MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.; MUDr. Helena Čoupková; MUDr. Stanislav Špelda; MUDr. Dimka Sixtová; Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.; Mgr. Michal Štícha

Úvod: Pemetrexed je antifolát působící najednou na více enzymatických cílů („multitargeted antifolate"), který inhibuje syntézu jak purinů tak pyrimidinů a je účinný u řady solidních nádorů. Podávání pemetrexedu je pohodlné aplikuje se v desetiminutové infuzi každých 21 dní. Léčba pemetrexedem se vyznačuje přijatelnou úrovní toxicity, a to zvláště tehdy, pokud je zároveň aplikována vitaminová suplementace kyselinou listovou a vitaminem B12. Podávání vitaminové suplementace, jak ukazují výsledky klinických studií, neovlivňuje účinnost pemetrexedu, ale výrazně snižuje jeho toxicitu.

Pemetrexed demonstroval svoji účinnost v monoterapii u pokročilého NSCLC, a to jak v léčbě první, tak druhé linie. V randomizované komparativní studii fáze III bylo prokázáno, že pemetrexed je stejně tak účinný jako docetaxel v léčbě druhé linie u NSCLC v parametrech celkového přežití, stabilizace onemocnění, času do progrese a četnosti objektivních odpovědí nádoru (Hanna a kol, JCO 2004). Explorativní analýzy uvedené studie fáze III, které se zaměřovaly na toxicitu léčby ukázaly, že pacienti léčení pemetrexedem stráví méně času pociťujíce vyšší stupně toxicity než pacienti léčení docetaxelem (Bhalla a kol, WCLC 2005). Také střední doba bez toxicity stupně 3 a 4 je u pemetrexedu významně delší než u docetaxelu (Pujol a kol., ESMO 2004).

Přípravek Alimta je od roku 2008 v České republice registrován a kategorizován pro podávání v centrech pro léčbu 2. linie NSCLC a v kombinaci s platinovým derivátem pro léčbu neresekabilního maligního pleurálního mezoteliomu bez předchozí chemoterapie. V nedávno prezentované mezinárodní studii fáze III byl pemetrexed podáván do progrese onemocnění v monoterapii jako udržovací terapie bezprostředně po 4 cyklech standardní chemoterapie. Ve studii se podařilo prokázat, že pemetrexed jako udržovací terapie následující po standardní chemoterapii 1. linie léčby nemalobuněčného karcinomu plic prodlužuje významně celkové přežívání nemocných(13,4 versus 10,6 měsíce). Studie navíc potvrdila, že z léčby mají největší zisk nemocní s neskvamózními formami nádoru NSCLC (15,5 versus 10,3 měsíce). Od 1.10. 2010 je pemetrexed (Alimta) v ČR registrován a kategorizován i pro 1. linii léčby a to pro nemocné s adenokarcinomem a velkobuněčným karcinomem. V České republice vzhledem k náročnosti léčby jsou data o léčených Alimtou shromažďována v Registru ALIMTA. Tento registr je společným projektem České pneumologické a ftizeologické společnosti, České onkologické společnosti a Institutu biostatistiky a analýz MU.

Soubor nemocných NSCLC a MPM (Registr ALIMTA)

V České republice je v registru ALIMTA zadáno 458 nemocných s NSCLC a s úplným záznamem. Nemocní byli léčeni v 10 centrech ČR. Medián věku této skupiny nemocných byl 62 let. (28-82 let). Preparát byl podán u 171 (37,3 %) žen a 287 (62,7 %) mužů. Převládali kuřáci 198 (43,2 %) a bývalí kuřáci 153 (33,4 %). Nejvíce nemocných bylo s adenokarcinomem 276 (60,3 %). Nemocných s velkobuněčným karcinomem bylo 19 (4,1 %). U většiny nemocných byl stav výkonnosti hodnocen jako PS 1 (72,3 %). Nejvíce nemocných bylo léčeno ve 2. linii, a to 197 nemocných.

Nemocných s MPM a úplným záznamem bylo k 31.8.2010 v 9 centrech ČR léčeno 65. Medián věku byl 61 let (28-84), žen 22 a mužů 43. Převažovali kuřáci 21 a bývalí kuřáci 21. U většiny nemocných byl stav výkonnosti hodnocen jako PS 1, a to u 45. U 25 nemocných byla zjištěna expozice azbestu. Nejčastějšími stadii bylo stadium III (30,8 %) a IV (35,4 %). U 65 nemocných byla Alimta podávána v kombinaci s platinovým derivátem (cisplatina -51 a karboplatina 10).

Výsledky NSCLC a MPM (Registr ALIMTA)

Nejčastějšími nežádoucími účinky u nemocných s NSCLC byly leukocytopenie, neutropenie, anémie (11,6 %, 9,8 %, 6,6 %). U nemocných léčených pro MPM bylo zastoupení nežádoucích účinků následujícíl eukocytopenie 13,8 %, neutropenie 12,3 %, trombocytppenie 10,8 %. U nemocných s NSCLC bylp dosaženo CR u 6 (1,3 %) nemocných, PR u 52 (11,4 %), SD 177 (38,6 %) a PD 160 (34,9 %). U 63 nemocných nebyl dostatek údajů k hodnocení odpovědi. V případě MPM bylo dosaženo CR u 1,5 %, PR u 30,8 %, SD u 43,1 % a PD u 12,3 %. U 8 nemocných nemohla být odpověď hodnocena. U nemocných s NSCLC bylo dosaženo mediánu přežití (95 % IS) 10,1 (8,6; 11,6) měsíce a u nemocných s MPM 13,4 měsíce (9,7; 17,2). Podrobný rozbor výsledků bude prezentován během Pneumoonkologických dnů.

Závěr NSCLC a MPM (Registr ALIMTA)

V obou skupinách nemocných (NSCLC, MPM) zařazených v Registru ALIMTA bylo léčbou pemetrexedem v monoterapii (NSCLC) a v kombinaci s platinovým derivátem (MPM) dosaženo výsledků, které jsou srovnatelné s literárními údaji.

Použitá literatura:

  1. SIR0HI, B., ASHLEY, S., BORTIN, A. et al. Early Response to Platinum Based First Line Chemotherapy in Non-Small Cell Lung Cancer May Predict Survival. J Thorac Oncol. 2007;2:735-740
  2. SCULIER, J., PAND MORO-SIBILOT, D. First-andsecond-line therapyforadvanced nonsmall cell lung cancer. Eur Respir J 2009; 33:915-930
  3. BELANI, C. P., BR0D0WICZ, T., CIULEAU, T. et al. Maintenance pemetrexed (Pem) plus best supportive care (BSC) versus placebo (Plac) plus BSC: A randomized phase III study in advanced non-small cell lung cancer. J Clin Oncol 2009; 27 (suppl): 18s

Datum přednesení příspěvku: 11. 11. 2010