REKURENTNÝ KARCINÓM OVÁRIA – SYSTÉMOVÁ LIEČBA

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: XIV. Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 264

Autoři: doc. MUDr. Lýdia Heľpianska, CSc

I napriek tomu, že karcinóm ovária je najviac chemosenzitívny solídny nádor u väčšiny žien s pokročilým nádorom, nastáva recidíva ochorenia a vzniká lieková rezistencia. Faktory, ktoré môžu ovplyvniť efektivitu 2-líniovej liečby, sú: dĺžka intervalu bez liečby (TFI), najlepšia dosiahnutá odpoveď po 1-líniovej chemoterapii (CHT) na báze platiny, toxicita po CHT, rozsah ochorenia v čase relapsu a či ide o serologický relaps (vzostup CA 125, pacientky sú asymptomatické). Štan dardnou liečbou rekurentného karcinómu ovária je kombinovaná CHT na báze platiny alebo monoterapia nie platinovým liekom. Ukazuje sa, že v 2. a viac líniovej liečba ovariálneho karcinómu má svoje miesto aj biologická liečba. Bola dokázaná efektivita viacerých angiogénnych liekov. Najviac preskúmaným liekom je bevacizumab (klinické štúdie fázy III OCEANS, GOG213, AURELIA). Ďalšie lieky s angiogénnym účinkom sú cediranib (ICON6), trebananib (AMG386) (klinické štúdie Trinova-1, Trinova-2). U rekurentného, platina-rezistentného karcinómu ovária s prítomnými pozitívnymi folátovými receptormi je efektívna kombinácia vitabolid (EC145) a pegylovaný, lipozomálny doxorubicín (PLD) (klinické štúdie PRECEDENT, EC-FV-06). Liečba platina-senzitívneho rekurentného karcinómu ovária: viaceré porovnávajúce klinické štúdie fázy III potvrdili superioritu kombinovanej liečby s platinou v porovnaní s monoterapiou karboplatinou (napr. ICON4, AGO-OVAR2.5). Akceptovateľné je opakované podanie kombinovanej CHT paklitaxel, karboplatina, ak recidíva ochorenia je po 12 a viac mesiacoch od ukončenia primárnej CHT. Ďalšie liečebné režimy sú: gemcitabín a platina, PLD a karboplatina, gemcitabín, karboplatina, bevacizumab a udržiavacia liečba s bevacizumabom. V individuálnych prípadoch je indikovaná karboplatina. Pri ďalšej progresii ochorenia po 6 mesiacoch je akceptovateľná opakovaná liečba na báze platiny. Liečba potenciálna platina-senzitívneho relapsu: nie je jasný liečebný konsenzus. Doporučená je kombinácia trabectedín a PLD (OVA-301). I napriek nižšiej liečebnej odpovedi na platinu doporučená je liečba ako u platina-senzitívneho relapsu. Liečba platina-rezistentného, refraktérneho relapsu: doporučená je monoterapia s topotekanom, PLD, paklitaxelom (v týždňových intervaloch), docetaxelom, etopozidom. Z biologickej liečby je to bevacizumab. V liečbe rekurentného karcinómu sú veľké dilémy: kedy začať liečbu, použiť kombinovanú liečbu alebo monoterapiu, ake mieto má biologická liečba, kedy ukončiť liečbu?

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014