RET proto-onkogen v patogenezi medulárního karcinomu štítné žlázy a Hirschsprungovy choroby

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Patogeneze nádorů

Číslo abstraktu: 058

Autoři: Mgr. Eliška Václavíková; RNDr. Šárka Dvořáková, Ph.D.; Prof. MUDr. Petr Vlček, CSc., MHA; R. Škába; doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.

Úvod: Medulární karcinom štítné žlázy (MTC) vychází z parafolikulárních buněk štítné žlázy, které produkují kalcitonin. Vyskytuje se ve formě sporadické (75–80%) a familiární (20–25%). Familiární forma MTC se dědí autozomálně dominantně a nachází se ve třech variantách. V rodině se může vyskytovat pouze MTC, pak se jedná o familiární medulární karcinom štítné žlázy (FMTC). Další familiární formou MTC je syndrom mnohočetné endokrinní neoplázie typu 2 (MEN 2). V případě MEN 2A je MTC asociován s feochromocytomem či hyperparathyreózou. U MEN 2B je kromě feochromocytomu častý i marfanoidní habitus, ganglioneuromatóza, slizniční neurofibromy, vzácně adenomy příštítných tělísek. Příčinou familiárních MTC jsou změny v sekvenci RET proto-onkogenu. Tento gen kódující tyrozinkinázový receptor je lokalizován v 10. chromozómu a je tvořen 21 exony. Somatické a zárodečné mutace zodpovědné za vznik MTC se vyskytují převážně v šesti rizikových exonech – v 10., 11., 13., 14., 15. a 16. exonu a způsobují aktivaci RET receptoru. S RET proto-onkogenem je spojena i Hirschsprungova choroba, vrozené onemocnění enterického nervového systému, způsobené absencí gangliových buněk v různě dlouhých částech tlustého střeva. Mutace v RET proto-onkogenu jsou u této choroby naopak inaktivující. V některých případech tak mutace v RET proto-onkogenu způsobují jak MTC, tak i HSCR u téhož pacienta.
Cíl: Naším cílem je v rámci screeningu rizikových exonů RET proto-onkogenu identifikovat mutace zodpovědné za vznik onemocnění u pacientů s MTC a HSCR a zjistit přítomnost mutací u příbuzných pacientů; u rodin s neinformativním výsledkem zavést screening ostatních exonů a nalézt případné minoritní mutace v RET proto-onkogenu.
Materiál a metody: V naší laboratoři byl proveden screening šesti rizikových exonů u 174 rodin s MTC (147 rodin se sporadickým MTC, 10 rodin s FMTC, 12 rodin s MEN 2A a 5 rodin s MEN 2B) a 73 rodin s HSCR. Genetické vyšetření je založeno na obousměrném sekvenování rizikových exonů. U ostatních exonů RET proto-onkogenu jsme zavedli single strand conformation polymorphism (SSCP) analýzu, positivní vzorky byly osekvenovány. Výsledky: Zárodečné mutace byly detekovány u 8 pacientů (5,4%) se sporadickým MTC, 5 rodin (50 %) s FMTC, 11 rodin (92 %) s MEN 2A a 5 rodin (100 %)sMEN2B.Ujednérodinybylanalezenaminoritní mutace v 5. exonu RET proto-onkogenu způsobujícíFMTC.U7pacientůsHSCR(9,6 %)bylydetekovány mutace ve zmíněných šesti rizikových exonech pro MTC.
Závěr: Podařilo se zavést rutinní screening rizikových exonů RET proto-onkogenu, díky kterému bylo vyřešeno 81% rodin s familiární formou MTC. Dále jsme zavedli screening ostatních exonů RET proto-onkogenu, který nám umožní zjistit genetickou příčinu MTC některých rodin s dosud neinformativním výsledkem.
Práce byla podporovaná granty IGA MZ CR NR/7806-3 a GACR 301/06/P425.

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2006