Retrospektivní analýza nádorů u adolescentů a mladých dospělých léčených v letech 2009-2011 v rámci Komplexních onkologických center v Brně.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: 18. Nádory dětí, adolescentů a mladých dospělých

Číslo abstraktu: 158

Autoři: MUDr. Viera Bajčiová, CSc.; MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.; MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.; MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; MUDr. Marcela Tomíšková

  

   Úvod

   Problematika diagnostiky a léčby nádorů u dospívajících a mladých dospělých (AYA adolescents and young adults) je zcela specifická z několika důvodů. Spektrum histologických typů nádorů je věkově specifické, lze jej schematicky rozdělit do tří skupin – nádory tzv pediatrického typu (neuroblastom, Wilmsův nádor, medulloblastom atd), nádory vyskytující se ve všech věkových skupinách (sarkomy, leukémie, lymfomy) a nádory typické pro dospělý věk (karcinomy). Karcinomy u adolescentů tvoří jenom kolem 12 % ze všech malignit, u mladých dospělých představují pouze kolem 20 %.

   Výsledky léčby maligních onemocnění u pacientů mladších 29 let jsou výrazně horší než u dětí, a v mnoha případech horší než u starší generace. Neuspokojivé výsledky mohou být způsobeny nepochopením/neznalostí věkově specifických rozdílů v biologii nádorů. Klinické výzkumy prokazují, že biologie nádorů u mladé generace může být rozdílná ve srovnání s jinými věkovými skupinami, i když se dle histologie jedná o stejný typ nádoru.

   Strategie léčby maligních nádorů u dospívajících se často zásadně liší dle typu pracoviště – adultní vs pediatrická strategie léčby je často zásadně odlišná nejen stran výběru léčebných postupů a protokolů, ale taky intenzitou podané chemoterapie.

   Moderní onkologická péče je multidisciplinární záležitostí. Adekvátní diagnostika i léčba onkologicky nemocných je vždy víceoborová. Opírá se o koordinovanou souhru onkologicky orientovaných a erudovaných specialistů, s nezastupitelnou koordinační rolí klinického onkologa (zde dětský onkolog a onkolog dospělého věku). Cílem interaktivního setkávání odborníků různých profesí je nalezení konsensu ohledně efektivního postupu LPP, který bude co nejlépe odrážet individuální biologii nádoru a potřeby jednotlivých pacientů, léčených dle moderních diagnosticko léčebných protokolů.

Spektrum diagnóz AYA

   Mezioborová pracovní skupina pro diagnostiku a léčbu solidních nádorů u adolescentů a mladých dospělých vznikla v Brně v roce 2011 v rámci Komplexních onkologických center a jsou v ní zastoupeny všechna pracoviště – MOU Brno, FN Brno, FN UsA Brno a Klinika dětské onkologie FN Brno.

  

   Soubor pacientů

   V časovém období 2009-2011 bylo ve 3 nemocnicích (FN Brno, FN U svaté Anny Brno a MOÚ Brno) diagnostikováno a léčeno celkem 264 pacientů ve věku 15-29 let s převahou mužů. Všichni pacienti mladší 19 let byli léčeni na KDO FN Brno.

   Spektrum diagnóz odpovídalo spíše dětským a juvenilním typům nádorů. Nejčastější malignitou byly nádory varlat (63), druhým nejčastějším typem nádoru byly sarkomy (sarkomy kostí 18, sarkomy měkkých tkání 19), následovány nádory CNS (22). U 20 mladých žen byl diagnostikován karcinom prsu. Maligním melanomem onemocnělo 16 pacientů. (Obr.)

   Varujícím je fakt, že téměř 2/3 pacientů mělo lokálně pokročilé nebo metastatické onemocnění.

  

   Výsledky

   Z celkového počtu 264 pacientů zemřelo 30 pacientů (11.36 %), přežívá 234 pacientů (88.64 %). Příčinou exitu byla téměř uniformně progrese nádoru, s výjimkou 2 případů, u kterých vedla k úmrtí nezvládnutá infekční komplikace (septikémie).

  

   Závěry

   Nádory u dospívajících a mladých dospělých patří v populaci mezi vzácné typy nádorů, ovšem varující se jejich stoupající incidence, většinou agresivní průběh, věkově specifické klinické chování, limitované zkušenosti s jejich léčbou a absence centralizovaného přístupu.

   V podstatě velmi dobré léčebné výsledky vyplývající z retrospektivní studie mladých pacientů léčených v rámci KOC Brno neodpovídají plně skutečnosti, protože se jedná o krátký časový interval sledování, mnoho pacientů je ještě v aktivní fáze léčby a rovněž mnoho pacientů je na paliativní nebo terminální podpůrné léčbě. Na reálné vyhodnocení je nevyhnutné dlouhodobé sledování, specifikace rizikových skupin a centralizace této skupiny pacientů.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012