RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA PACIENTŮ LÉČENÝCH PRO METASTAZUJÍCÍ KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM (MKRK) S DIVOKÝM TYPEM KRAS - ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XVIII. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: XVIII/239

Autoři: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; MUDr. Michal Vočka; prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.; MUDr. David Hoskovec, Ph.D.; prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.; MUDr. Jiří Pudil; MUDr. Helena Skálová

Úvod:  

Analýza představuje výsledky léčby pacientů s mKRK s divokým typem KRAS kombinací cílených preparátů a chemoterapie. Cílem analýzy bylo zhodnocení času do progrese pro 1. a 2. linii terapie, dosažení resekability indukční terapií u potenciálně resekabilních pacientů, celkového přežití pacientů a specifické toxicity cílené terapie.

Soubor pacientů a metody:

Jedná se o retrospektivní analýzu 119 pacientů léčených pro mKRK s divokým typem KRAS v rozmezí ledna 2012 a prosince 2014 na Onkologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze. Pacienti jsou rozděleni na skupinu léčenou v 1. linii kombinací cetuximabu s chemoterapií (n = 60) a skupinu léčenou kombinací jiného cíleného preparátu (bevacizumab, panitumumab) s chemoterapií (n = 59).

Výsledky:

Medián času do progrese v 1. linii terapie je 12,8 měsíce u pacientů léčených cetuximabem vs. 8,9 měsíce ve skupině s jiným cíleným preparátem. Medián času do progrese ve 2. linii u pacientů léčených kombinací s cetuximabem po selhání cetuximabu v 1. linii byl 7,0 měsíce. Procento resekcí metastáz bylo významně vyšší u pacientů léčených cetuximabem. Medián celkového přežití byl u pacientů léčených cetuximabem v 1. linii 39,2 měsíce. Aknéformní vyrážka v důsledku anti-EGFR terapie v 1. linii léčby si vyžádala redukci dávky u 32,2 % cyklů cetuximabu a u 42,8 % cyklů panitumumabu. Alergická reakce při podání cetuximabu byla zaznamenána u tří pacientů. Při podávání bevacizumabu a panitumumabu se alergická reakce nevyskytla.

Závěr:

Tyto výsledky naznačují možné perspektivy využití cetuximabu v kombinaci s chemoterapií po selhání režimu obsahujícího cetuximab v 1. linii u přísně selektované skupiny pacientů.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016