Reziduální retroperitoneální infiltrát u nemocných s germinativním tumorem varlat – lze určit jeho viabilitu pomocí 18F-FDG PET?

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XXV. Pozitronová emisní tomografie v diagnostice nádorů

Číslo abstraktu: 219

Autoři: doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.; MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.; Doc.MUDr. Igor Penka, CSc.; MUDr. Miloš Pacal; MUDr. Ivo Čapák; doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; MUDr. Karol Bolčák; MUDr. Viera Nižňanská; MUDr. Jaroslav Staníček; MUDr. Jana Stupalová; Ing. Jiří Bartl; MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Úvod
Retroperitoneální (RP) lymfatické uzliny jsou u germinativních nádorů varlat spádovou lymfatickou oblastí. Tyto uzliny zůstávají i po chemoterapii (CHT) často zvětšeny, jejich resekce předpokládá nalezení fibrózy (48%), teratomu (37%) nebo jiného viabilního tumoru (15%).
Cíl
Zhodnocení přínosu 18F-FDG PET v predikci viability RP infiltrátu porovnáním PET pozitivních a negativních nálezů s histologickým vyšetřením u pacientů po léčbě kurativní CHT a po resekci RP rezidua. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007