ROLE 18F-FDG PET/CT VYŠETŘENÍ U PACIENTŮ S KARCINOMEM REKTA. PŘEHLED LITERATURY, VLASTNÍ ZKUŠENOSTI

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: IX. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: 099

Autoři: doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.; MUDr. Jaroslav Staníček; MUDr. Iva Neveselá; MUDr. Jana Eremiášová; MUDr. Jiří Vašina; MUDr. Renata Koukalová, Ph.D.; MUDr. Karol Bolčák

Východiska:

Tračník i rektum fyziologicky variabilně akumulují 18F-FDG (FDG) ve svalovině, lymfatické tkáni i střevním obsahu, dále při medikaci metforminem (jiná PAD to nezpůsobují). Patologicky akumulují FDG záněty, adenomy (zejména tubovilózní), maligní nádory rekta (až na mucinózní karcinomy). Primární diagnostika bývá spíše náhodná při vyšetření pacientů s jinou základní chorobou. Primodiagnostika je zatížena nízkou senzitivitou i nízkou specificitou. V T stagingu řada studií hodnotí jen na 2 kategorie T1 + T2 a T3 + T4, přesto se však nenašla korelace s mírou akumulace FDG (SUVmax). V N stagingu je limitující pokles rozlišení u lézí pod 1 cm (s podhodnocením SUVmax), senzitivita je nízká, ale s relativně vysokou specificitou! Dostatek publikací je v případě M stagingu, při podezření na možné metastatické onemocnění. Indikací k PET/CT (jedná se tak o staging) může být i pátrání po origu metastáz. Při hodno­cení neoadjuvantní terapie lze říci, že výrazný pokles SUVmax koreluje u pacientů s pCR (z resekátu) i s delším přežitím. Odstup od CHT a zejména RT snižuje falešnou pozitivitu (reparativně zánětlivé změny) i falešnou negativitu (přechodný metabolický útlum nádoru). V případě dif. dg. lokální recidivy je možnost falešné pozitivity velmi vysoká, a to nejen pro pooperační či poradiační reparaci, ale i přítomností granulomů, abscesů a fistul s močovými cestami (vylučo­vání radiofarmaka močí). Metodika hodnocení je dle různých autorů nejednotná, posouzení dynamiky je vhodné (pokud je více PET/CT vyšetření). Při kvan­titativních analýzách lze využít nejen SUVmax, ale i SUVmean, případně „dual-time" hodnocení (SUV v 60., 90. či 120. min). V hodnocení efektu lokální terapie je nejvíce publikací ohledně RFA u jaterních MTS. Falešná pozitivita i negativita je relativně nízká při odstupu minimálně 1 měsíce. Při sledování pacientů po terapii karcinomu rekta lze PET/CT doporučit až v případě podezření na progresi (laboratorně, klinicky nebo ze zobrazovacích vyšetření).

Závěr:

V sou­časné době jsou u karcinomu rekta k PET/CT vyšetření tyto nezpochybnitelné indikace: 1) předoperační vyšetření u pacientů s potenciálně resekabilním metastatickým onemocněním. 2) pátrání po příčině vzestupu nádorového markeru CEA u pacientů po terapii (dle „evidence-based medicine"). Role PET/CT vyšetření v dalších indikacích i přes povzbudivé výsledky zatím není jasně stanovena. Experimentální studie s „non-FDG" radiofarmaky (18F-FCH, 18F-FLT, 18F-MISO) u karcinomu rekta nesplnily očekávání.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013