Role polymorfismů v genu TP53 v etiologii karcinomu mléčné žlázy

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: I. Experimentální onkologie

Číslo abstraktu: 015p

Autoři: Soňa Babčanová; Doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.; Kateřina Křivánková; Tamara Šmerdová; MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.; RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Protein p53 patří mezi typické nádorové supresory, jejichž základní funkcí je udržování integrity genetické informace a potlačování vzniku maligního fenotypu buněk. Protinádorový účinek proteinu p53 je dán jeho schopností vázat se na specifické sekvence DNA a aktivovat expresi cílových genů. Lze předpokládat, že vrozené genetické polymorfismy v genu TP53 mohou ovlivňovat nejen vznik a progresi nádoru, ale mohou být i přímo spojené s klinicko-patologickými faktory, prognózou či dokonce odpovědí na terapii.

Na souboru 120 karcinomů mléčné žlázy byl analyzován výskyt tří nejčastějších polymorfismů v genu TP53 (R72P, PIN3 Ins 16bp a PIN6 G13494A). Naše pilotní studie odhalila signifikantní korelaci mezi výskytem metastáz v lymfatických uzlinách a přítomností PIN3 Ins 16bp a PIN6 G13494A polymorfismů. Tyto výsledky v širším kontextu naznačují, že by výskyt těchto polymorfismů mohl být považován za užitečný prediktivní marker karcinomů mléčné žlázy, které vykazují „agresivní“ fenotyp vedoucí k tvorbě metastáz.


Tato práce byla podporována IGA MZ ČR NS/ 9812-4

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009