Role proteinu AG2 při anti-hormonální terapii karcinomu prsu.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Nové nádorové markery a prediktory

Číslo abstraktu: 172p

Autoři: Doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.; A. Fourtouna; Soňa Babčanová; MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.; prof. Theodore Robert Hupp, Ph.D.; RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Nedávno byly objeveny dva nové proteiny Anterior Gradient-2 (AG2) a Anterior Gradient-3 (AG3), které jsou asociované s membránami nádorových buněk. Vzhledem k tomu, že byla prokázána společná exprese AG2 a estrogenních receptorů, lze předpokládat těsný vztah k rakovině prsu a to především u hormonálně responzivních karcinomů prsu s dobře diferencovaným fenotypem.
Exprese AG2 byla analyzována na panelu buněčných linií odvozených právě od karcinomu prsu. Byl potvrzen úzký vztah mezi tvorbou AG2 a přítomností funkčních estrogenních receptorů. V souvislosti s tím byla u sledovaných buněčných linií studována exprese AG2 po přídavku tamoxifenu (TAM), který se běžně používá při anti-hormonální terapii estrogen receptor pozitivních karcinomů prsu. Především u buněčné linie MCF-7 bylo možné detekovat výrazné zvýšení hladiny AG2 právě po přídavku TAM.
Při stanovování subcelulární lokalizace AG2 bylo zjištěno, že se tento protein nachází především v plazmatické membráně a endoplazmatickém retikulu nádorových buněk. Dále bylo zjištěno, že při silné expresi AG2 dochází k významné akceleraci růstu a formování nádoru. Tento jev je s největší pravděpodobností úzce spjatý s inhibicí fosforylace proteinu p53 na Ser(15) a Ser(392), což vede k zeslabení transaktivační schopnosti p53.
Z dosavadních výsledků lze tedy usuzovat, že protein AG2 představuje významný faktor umožňující přežívání estrogen receptor pozitivních nádorových buněk, a to pomocí mechanismu využívajícího supresi Ser(15) kinázové dráhy.

Tato práce byla sponzorovaná grantem IGA MZ CR NR/8338-3/2005.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006