Sledování exprese galektinu-3 a EGFR u pokročilého kolorektálního karcinomu

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 011p

Autoři: doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D.; Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; RNDr. Martin Pešta, Ph.D.; Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.; J. Reischig; as. MUDr. Alan Sutnar, Ph.D.

Cíl: Kolorektální karcinom je jedním z nejčastějších maligních onemocnění. Důležitou roli ve stanovení jeho biologického chování a při volbě terapie hrají prognostické a prediktivní molekulární markery. Ve studii jsme se zaměřili na profil exprese galektinu-3 a receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) v pokročilém primárním kolorektálním karcinomu a jeho příslušných jaterních metastázách. Exprese EGFR a galektinu-3 byla pouze sporadicky studována současně v primárním a odpovídajícím sekundárním tumoru a publikované výsledky jsou často kontroverzní. Cílem studie bylo analyzovat případné změny v expresi těchto markerů během metastatického procesu a na základě toho stanovit jejich prognostický, event. prediktivní význam.
Materiál a metodika: Exprese galektinu-3 a EGFR byla sledována u 29 pacientů ve vzorcích z primárního kolorektálního karcinomu a z jaterní metastázy téhož nádoru. Oba markery byly stanoveny imunohistochemicky s primárními monoklonálními protilátkami, navíc v 15 metastatických uzlech z jater byla kvantifikována mRNA galektinu-3 a housekeeping genu (GAPDH) metodou RT real-time PCR.
Výsledky: Galektin-3 vykazoval v nádorových buňkách primárního i sekundárního kolorektálního karcinomu jemně granulární difúzní cytoplazmatickou pozitivitu a index jeho exprese statisticky významně koreloval u obou skupin nádorů (p < 0,0001). Nezaznamenali jsme však statisticky signifikantní korelaci mezi mRNA galectinu-3 a expresí vlastního proteinu v jaterních metastázách (p = 0,4450). Galectin-3 se vyznačoval značnou heterogenitou v intratumorózní lokalizaci. Grading primárních a sekundárních tumorů nekorespondoval s expresí galektinu-3. EGFR byl pozitivní ve 32 % (21 %) primárních, resp. metastatických kolorektálních karcinomů a exprese EGFR vzájemně korelovala v obou studovaných skupinách nádorů (p = 0,0425). Naopak žádná korelace nebyla zaznamenána v expresi mezi
galektinem-3 a EGFR (p = 0,0894; p = 0,5291).
Závěry: Dosažené výsledky demonstrují, že existuje konkordance v indexu exprese mezi primárním kolorektálním karcinomem a jeho jaterními metastázami jak pro galektin-3, tak pro EGFR. Korelace
v expresi mezi oběma studovanými markery nebyla prokázána. EGFR status byl v našem souboru nižší než v jiných publikovaných studiích. Galektin-3 může sloužit jako důležitý prognostický marker kolorektálního karcinomu. Objasnění patobiologické role galektinu-3 v progresi kolorektálního karcinomu a ozřejmění prediktivního významu exprese EGFR pro použití anti-EGFR terapie je úkolem pro další studie.
Studie byla provedena s finanční podporou sdružení Liga proti rakovině (LPR 756) a částečně byla též podpořena výzkumným projektem VZ MSM 0021620819.

Datum přednesení příspěvku: 7. 12. 2006