Sledování exprese genů v cirkulujících nádorových buňkách (CTC) u pacientek s rakovinou prsu jako součást procesu individualizace léčby a časné detekce metastatického procesu

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: I. Experimentální onkologie

Číslo abstraktu: 012

Autoři: Ing. Daniela Pintérová; Prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D.; MUDr. Jiří Pavlásek; RNDr. Ivana Janatková; Veronika Prokopová; MUDr. Josef Valchář; MUDr. Milan Brychta; MUDr. Alena Pumprlová, DrSc.; Doc.MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.; V. Čtrnáctá; Vendula Rusňáková; doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc.; MUDr. Michaela Čabiňáková; prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.; Prof. Dr. Mikael Kubišta, Ph.D.

Předmětem řešeného projektu je zavedení standardních operačních postupů pro izolaci cirkulujících nádorových buněk (circulating tumor cells – CTC) pomocí nově certifikovaného diagnostického testu z periferní krve pacientek s rakovinou prsu.

CTC buňky se vyskytují v periferní krvi, antigenně nebo geneticky patří k jednotlivým typům nádorů. Zdroj CTC buněk není přesně definován (předpokládá se, že je jím ložisko primárního tumoru, odvážnější teorie mluví o původu CTC v kostní dřeni). Na základě přítomnosti CTC v krvi a rozdílné expresi onkomarkerů na úrovni mRNA v CTC je možné stanovit algoritmy časné detekce diseminace (metastáz). Ve všeobecnosti platí, že pacientka s CTC buňkami trpí agresivnější formou onemocnění. CTC by mohly být ideálním prostředkem monitorování dynamiky onemocnění díky tomu, že periferní krev pacientek je relativně jednoduše dostupná a umožňuje tak neomezené opakovaní vyšetření v případě potřeby. Nový diagnostický systém je založený na kombinaci imunomagnetické separace CTC pomocí specifického panelu protilátek proti CTC. Následně je v CTC detekována exprese MUC-1, HER2neu a EpCAM – markerů nádorových buněk.

V rámci výzkumného projektu bylo doposud vyšetřeno 65 vzorků pacientek s rakovinou prsu. U části pacientek jsme měli k dispozici i fixovanou primární nádorovou tkáň, která byla využita k porovnání exprese 24 potenciálních pro-metastatických nádorových markerů na mRNA-úrovni s genovou expresí těchto markerů v CTC. Pomocí pre-amplifikace cDNA získané z jednotlivých vzorků byla zavedena metoda testování genové exprese markerů na přístroji Biomark (Fludigm). Kromě klasické TNM klasifikace byly pacientky rozděleny do skupin podle věku (projekt EVA 35), podle přítomnosti resp. nepřítomnosti primárního nádoru (porovnání účinnosti neoadjuvantní terapie a načasování odstranění primárního nádoru), podle přítomnosti metastáz a recidiv, podle ukončení jednotlivých cyklů adjuvantní chemoterapie a radioterapie. Získané výsledky potvrzují, ze CTC -test by mohl představovat nový standard sledování průběhu onemocnění a účinnosti terapie.


Práce byla podpořena grantem MZ ČR – IGA 2008-2011

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2009