Sledování exprese genů v cirkulujících nádorových buňkách (CTC) u pacientek s rakovinou prsu jako součást procesu individualizace léčby a časné detekce metastatického procesu

Konference: 2008 IV. ročník DDPEO A I. ročník sympózia O cílené biologické léčbě

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Prognostické a prediktivní faktory

Číslo abstraktu: 021

Autoři: Ing. Daniela Pintérová; Prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D.; RNDr. Ivana Janatková; Veronika Prokopová; Doc.MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.; R. Šindelka; V. Čtrnáctá; Prof. Dr. Mikael Kubišta, Ph.D.; MUDr. Jaroslava Barkmanová; prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Předmětem řešeného projektu je zavedení standardních operačních protokolů pro izolaci cirkulujících nádorových buněk (circulating tumor cells – CTC) pomocí nově certifikovaného diagnostického testu u pacientek s rakovinou prsu.

CTC buňky se vyskytují v periferní krvi, antigenně nebo geneticky patří k jednotlivým typům nádorů. Zdroj CTC buněk není přesně definován (předpokládá se, že je jím ložisko primárního tumoru, odvážnější teorie mluví o původu CTC v kostní dřeni). Na základě přítomnosti CTC v krvi a rozdílné expresi onkomarkerů na úrovni mRNA v CTC je možné stanovit algoritmy časné detekce diseminace (metastáz). Všeobecně platí, že pacientka s CTC buňkami trpí agresivnější formou onemocnění. CTC buňky by mohly být ideálním prostředkem monitorování dynamiky onemocnění právě proto, že periferní krev pacientek je relativně jednoduše dostupná a umožňuje tak neomezené opakování vyšetření v případě potřeby.

Nový diagnostický systém je založený na kombinaci imunomagnetické separace CTC pomocí specifického panelu protilátek proti CTC. Následně je v CTC detekována exprese MUC-1, HER2neu a EpCAM – markerů nádorových buněk.

CTC-test představuje nový standard sledování průběhu onemocnění a účinnosti terapie, a to díky možnosti detekce relapsu s vysokou přesností dokonce i v případě, kdy konvenční metody ještě výskyt metastáz nesignalizují (cca 9 měsíců dříve). V případě pozitivity jsou mikrometastázy ihned atakované léčbou, což by mělo vést k výraznému prodloužení života pacientek.

Datum přednesení příspěvku: 27. 11. 2008