Sledování frekvence RNA editingu v kódovacích sekvencích transkriptů p53, BRCA1, CYFIP2, FLNA a BLCAP u různých typů plicních nádorů

Konference: 2008 IV. ročník DDPEO A I. ročník sympózia O cílené biologické léčbě

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Prognostické a prediktivní faktory

Číslo abstraktu: 013

Autoři: Doc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D. et Ph.D.; MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.; Mgr. Lenka Radová, Ph.D.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.; prof., MUDr. Jiří Klein, Ph.D., PETCS; prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; Ninette Amariglio; G. Rechavi

Deregulace epigenetických mechanizmů se významnou měrou podílí na nádorové transformaci a progresi. RNA editace adenozinu na inozin je místně specifická modifikace helikálních struktur prekurzorové mediátorové RNA. Tento proces je katalyzován takzvanými ADAR (adenosine deaminase acting on RNA) enzymy.

Cílem práce byla detekce frekvence editovaných míst v kódovaných sekvencích transkriptů p53, BRCA1 (breast cancer 1, early onset), CYFIP2 (cytoplasmic FMR1 interacting protein 2), FLNA (filamin A) a BLCAP (bladder cancer associated protein) transkriptů. Uvedené editovací sekvence byly detekovány v normální plicní tkáni a ve zmražených vzorcích adenokarcinomu, spinocelulárního karcinomu, malobuněčného karcinomu, sarkomu intimy plicnice a plicních karcinoidů pomocí RT-PCR a statistické analýzy. Bylo zjištěno, že frekvence editace RNA je dvojnásobně vyšší v nenádorové plicní tkáni oproti plicním nádorům (9,13% a 4,43%, p=0,01). Dále byly zjištěny signifikantní rozdíly v editaci FLNA(p=0,0001) a BCLAP (p=0,0125) transkriptů mezi adenokarcinomy a velkobuněčnými karcinomy plic. Prognostický význam změn frekvence editace RNA v daných sekvencích bude předmětem dalších studií.

Práce byla podpořena grantem MSM 6198959216.

Datum přednesení příspěvku: 27. 11. 2008