SLEDOVÁNÍ GENOVÉ EXPRESE V CIRKULUJÍCÍCH NÁDOROVÝCH BUŇKÁCH U PACIENTŮ S KARCINOMEM PRSU

Konference: 2012 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 056

Autoři: Mgr. Katarína Kološtová, Ph.D.; RNDr. Marianna Romžová, Ph.D.; Ing. Daniela Pintérová; PharmDr. Eva Hroncová; Mgr. Veronika Mikulová, Ph.D.; RNDr. Ivana Janatová; MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D.; MUDr. Milan Brychta; MUDr. Josef Valchář; Doc.MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.; prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.; Prof. Dr. Mikael Kubišta, Ph.D.; Dr. Sabine Kasimir-Bauer; Prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D.

Úvod

Cílem studie byla izolace a charakterizace cirkulujících nádorových buněk (CTCs) pomocí genové exprese u pacientů s karcinomem prsu (BC). CTCs jsou potenciálním biomarkerem predikujícím návrat onemocnění a taky markerem pro monitorování účinku terapie u BC.

 Pacienti a metodika

137 pacientů s dg. BC, stadium I-III a 77 pacientů s metastatickým BC (MBC) bylo zařazeno do studie během roků 2008-2011. Periferní krev (5 ml) pro izolaci CTCs byla odebírána u pacientů s primárním BC před chemoterapií (CHT), po 2 cyklech CHT a po ukončení CHT. U pacientů s MBC byla krev odebírána vždy před zahájením nové terapeutické linie. Celkem bylo provedeno 286 CTC-testů. CTC byly detekovány pomocí AdnaTest BreastCancerTM (AdnaGen AG, Germany). CTCs izolované pomocí imunomagnetické separace byly následně profilovány pomocí qPCR pro 31 markerů: cDNA z CTCs byla po genově specifické preamplifikaci (GSPA) analyzována pomocí BioMark HD Systému. Systém využívá 48x48 DynamicArray Chip (Fluidigm, USA).

 Výsledky

CTCs byly detekovány u 26 % pacientů s primárním BC, kteří podstupovali adjuvantní CHT. U pacientů MBC byly CTCs detekovány u 42 % v průběhu paliativní CHT. Ve skupině pacientů s neadjuvantní léčbou byly CTC detekovány u 35 %. Po ukončení CHT počet pozitivních CTC pacientů klesl ve všech sledovaných skupinách. Korelace výskytu CTC s velikostí nádoru, hormonálním statusem a postižením lymfatických uzlin nebyla prokázána. HER2-pozitivní CTCs byly detekovány u 35 % pacientů s HER2-negativním primárním nádorem. U pacientů s HER2-pozitivním primárním nádorem byla koexprese HER2 na primárním nádoru a CTCs zjištěna v 68,2 %. Na základě genové exprese byly pacienti s MBC rozděleni do tří skupin s výrazně rozdílným expresním profilem. mRNA hladiny standardně užívaných nádorových markerů pro CTCs identifikaci (GA7332, MUC1, KRT19) se mění v průběhu progrese onemocnění. Naše výsledky poukazují na využití CTCs pro monitorování úspěchu terapeutické intervence.

 e-mail: vbobek@centrum.cz

Datum přednesení příspěvku: 26. 1. 2012