Sledování interakce glutathionu s cisplatinou pomocí průtokové injekční analýzy

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Ostatní

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 018p

Autoři: Mgr. Ondřej Zítka; Ing. Dalibor Húska; Ing. Jiří Kukačka; Ing. Soňa Křížková, Ph.D.; MUDr. Zuzana Horáková; doc.RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.; MUDr. Hana Binková, Ph.D.; Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.; doc.Ing. Aleš Horna, CSc.; Prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.; MUDr. Libor Havel; doc.Ing. René Kizek, Ph.D.

Úvod: Glutathion (GSH) byl popsán v roce 1921 a jeho přítomnost byla dokázána nejen u rostlin či živočichů, ale dokonce i u bakterií a kvasinek. Byla rozpoznána jeho významná role při udržování homeostázy těžkých kovů v organizmu, jeho antioxidační a detoxikační účinky. GSH vděčí za své redoxní vlastnosti aminokyselině cysteinu, který obsahuje thiolovou skupinu (-SH). Oxidací GSH vzniká dimer označený jako oxidovaný glutathion (GSSG). GSSG je pak v glutathionovém cyklu znovu redukován na GSH. Význam GSH je v ochraně organizmu před vlivem oxidačního stresu. Navíc může GSH na své -SH skupiny vázat ionty, včetně iontů těžkých kovů. Tato jeho detoxikační vlastnost může v terapii nádorových onemocnění znamenat významnou komplikaci.
Materiál a metody: Byly studovány redukovaný a oxidovaný glutathion. GSH vytvářel komplex s cisplatinou ve fosfátovém pufru, pH 7,8. Pro stanovení thiolů a komplexů bylo využito přístroje AUTOLAB analyser ve spojení s VA standem 663 v klasickém tříelektrodovém zapojení. Námi použitou metodou pro stanovení MT byla adsorptivní přenosová technika. Dále bylo využito průtokové injekční analýzy ve spojení s Coulochem III a uhlíkovou pracovní elektrodou.
Výsledky a diskuze: Redukovaný glutathion poskytoval oxidační signály kolem 0,56 V a oxidovaný glutathion kolem 1,16 V. Pro experimenty byly vybrány koncentrace cisplatiny, které jsou běžně terapeuticky využívány. Zjistili jsme, že vytvořený GSPt komplex poskytuje asi o 40–60% nižší proudovou odezvu v porovnání s volným GSH. Průběh hydrodynamických voltamogramů byl také mírně odlišný. Tvorba komplexu byla navíc monitorována spektrofotometricky jako změna absorbance při 280 nm.
Závěr: Námi popsaná elektroanalytická metoda umožňuje velmi snadné a rychlé stanovení komplexu glutathionu s cisplatinou.
Poděkování: Tato studie byla podporována grantem Ligy proti rakovině 2006.

Literatura
  1. Hopkins FG, Biochem J, 15 (1921) 286.
  2. Kizek R, Vacek J, Trnkova L, Jelen F, Bioelectrochemistry, 63 (2004) 19.
  3. Petrlova J., Potesil D, Zehnalek J, Sures B, Adam V, Trnkova L, Kizek R, Electrochim. Acta, 51 (2006) 5169
  4. Kizek R, Vacek J, Trnková L, Klejdus B, Havel L, Chem. Listy, 98 (2004) 160.

Datum přednesení příspěvku: 7. 12. 2006